De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is aangenomen!

 

Gister, 16 oktober 2018, is door de Eerste Kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen. Door de inwerkingtreding van de wet zijn bedrijfsgeheimen nu wettelijk beschermd.

 

De wet implementeert de Europese Richtlijn inzake bedrijfsgeheimen. De richtlijn heeft tot doel om de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren.

 

In Nederland bestond vóór de invoering van de Wet geen wettelijke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wanneer er in een contract een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding was opgenomen kon hier een beroep op worden gedaan of er kon een beroep worden gedaan op de regeling van de onrechtmatige daad.

 

Op grond van de nieuwe wet kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. De verkrijging van een bedrijfsgeheim zonder toestemming van de rechthebbende wordt bijvoorbeeld als onrechtmatig beschouwd wanneer deze verkrijging plaatsvindt door onbevoegde toegang of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van het bedrijfsgeheim.

 

Daarnaast krijgen de houders van een bedrijfsgeheim in het wetsvoorstel meer middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Zo kan er een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen worden gevorderd of een vordering tot het terugroepen of vernietigen van reeds geproduceerde producten. Verder kan onder bepaalde voorwaarden schadevergoeding worden gevorderd. In het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering worden bovendien bepaalde waarborgen opgenomen zodat rechthebbenden het bestaan van bedrijfsgeheimen in de procedure kunnen stellen en bewijzen, zonder dat zij daarvoor de inhoud van deze bedrijfsgeheimen bekend hoeven te maken.

 

De wet voorziet verder in een definitie van bedrijfsgeheimen. Het is voor een onderneming van belang dat haar vertrouwelijke bedrijfsinformatie binnen deze wettelijke definitie valt en zij dus de wettelijke bescherming krijgt die de wet biedt. Er moet hiervoor aan drie voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de informatie geheim zijn en niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met zo een informatie. Ten tweede moet de geheime informatie handelswaarde hebben. Ten slotte moeten er “redelijke” maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. Hierbij kan volgens de Memorie van toelichting gedacht worden aan het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en reglementen, het expliciet benoemen of registeren van bedrijfsgeheimen en het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie. Daarnaast kan worden gedacht aan digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie.

 

Door deze wet wordt de positie van de houder van bedrijfsgeheimen aanzienlijk versterkt. Deze kan zich nu namelijk direct op de wet beroepen. Het is daarbij van belang dat u maatregelen treft om het bedrijfsgeheim te beschermen. Verder blijft het ook van belang om geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten met andere houders van de geheime informatie, zoals werknemers of andere derden.

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!