Direct marketing: wat is toegestaan?

 

Bij het plaatsen van een bestelling heeft een webwinkel gegevens van u nodig. U geeft onder andere uw naam, adres en e-mailadres zodat uw bestelling bezorgd kan worden. Mag de webwinkel die gegevens vervolgens ook gebruiken voor direct marketing? Direct marketing houdt in dat de (potentiële) klant rechtstreeks benaderd wordt, bijvoorbeeld door hem e-mails te sturen met aanbiedingen of nieuwe producten. Op 4 oktober 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgebreide informatie over de spelregels rond direct marketing op haar site gepubliceerd. De AP geeft op die manier duidelijkheid over de gevolgen van de AVG op het benaderen van klanten.

 

Wettelijke grondslag

Voor het verzamelen van persoonsgegevens die later worden gebruikt voor direct marketing, is altijd een wettelijke grondslag nodig. Wil een webwinkel een pakketje thuis laten bezorgen? Dan is het noodzakelijk om het adres van de klant te verzamelen voor de verzending, omdat de webwinkel anders haar werkzaamheden niet kan uitvoeren. Als die webwinkel diezelfde gegevens vervolgens wil gebruiken voor direct marketing dan gelden daar regels voor.

 

Er zijn drie soorten direct marketing en iedere soort kent zijn eigen specifieke regels:

  • Digitale direct marketing (per e-mail, sms of app);

  • Telemarketing;
  • Reclamepost.  

 

Toestemming

In de meeste gevallen is er toestemming nodig om persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing. De AVG stelt strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet. Het moet aangetoond kunnen worden dat de toestemming gegeven is. De toestemming moet voldoen aan de volgende vier eisen:

 

Vrij: de persoon moet vrij gelaten worden in zijn keuze om de toestemming te weigeren of in te trekken. Als een persoon weigert toestemming te geven voor direct marketing, mag niet geweigerd worden om een dienst te verrichten;

 

Specifiek: er mag geen twijfel bestaan dat er toestemming is gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing;

 

Geïnformeerd: iemand die toestemming geeft moet vooraf open en transparant geïnformeerd worden over de beoogde direct marketing. het moet precies duidelijk zijn waarvoor de toestemming gegeven wordt.

 

Ondubbelzinnig: de toestemming moet gegeven worden door middel van een actieve handeling. Uit die handeling moet de toestemming blijken. Dit kan bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke verklaring zijn. Het gebruik van een vooraf aangevinkt vakje is bijvoorbeeld niet voldoende.

 

Geen toestemming?

Wanneer het gaat om bestaande klanten die worden benaderd met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten, dan hoeft de toestemming niet gevraagd te worden. De AP licht toe dat iemand een bestaande klant is als deze persoon een product of dienst heeft gekocht van de betreffende onderneming. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin de verplichting tot levering (van een product of dienst) en de verplichting tot betaling door de klant is opgenomen. Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen, maar zich bijvoorbeeld alleen heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld of een gebruikersaccount heeft aangemaakt. Wanneer de persoonsgegevens van die laatste personen voor direct marketing gebruikt willen worden, dan dient er vooraf toestemming gevraagd te worden.

 

Telecommunicatiewet

Bij direct marketing per e-mail, app of sms speelt bijvoorbeeld ook de Telecommunicatiewet een rol. Deze wet geeft mensen de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Als een organisatie digitale direct marketing verstuurt moet zij iedere keer duidelijk en uitdrukkelijk op het recht van verzet wijzen. Indien een persoon gebruik maakt van zijn verzet dan mag er geen direct marketing meer verzonden worden.

 

Andere vormen van direct marketing

Verder kan er ook nog direct marketing plaatsvinden per telefoon en per post. Bij het toesturen van reclamepost geldt bijvoorbeeld dat er eerst een afweging gemaakt moet worden of het gebruik van de persoonsgegevens verenigbaar is met het oorspronkelijk doel waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld. Indien het verenigbaar is dan mag de reclamepost zonder toestemming verstuurd worden.

 

Om ervoor te zorgen dat uw activiteiten op het gebied van direct marketing binnen de grenzen van de AVG en de Telecommunicatiewet blijven, is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels.

 

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!