Week 5 - Discussie over verlofsaldo of eindafrekening van werknemer?

 

Over het verlofsaldo van een werknemer ontstaat in de praktijk regelmatig discussie. Zeker als het de eindafrekening betreft, die bij een beëindiging van het dienstverband wordt opgemaakt.

 

Dit was onlangs aan de hand in een zaak waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden diende te beslissen. Het ging in die zaak om de afrekening van de vakantiedagen na het beëindigen van het dienstverband. De werknemer, die tot 1 april 2017 werkzaam was geweest als directeur, vorderde uitbetaling van de vakantiedagen ter grootte van een bedrag van ruim € 50.000,- bruto, waarna hierover met werkgever een discussie ontstond.

 

Verlofadministratie bijhouden

De wet bepaalt dat de werkgever verplicht is een administratie bij te houden van de door de werknemer genoten vakantiedagen. Bij een discussie over het verlofsaldo zal de werkgever dus aan de hand van de uit deze administratie blijkende gegevens moeten aantonen hoe groot het verlofsaldo van de werknemer precies is.

In een uitzonderingsgeval kan een werkgever ook concrete omstandigheden aanvoeren waaruit volgt dat de werkgever niet over gegevens kán beschikken met betrekking tot het aantal opgenomen vakantiedagen als gevolg van de wijze waarop partijen aan de arbeidsovereenkomst invulling hebben gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die als directeur werkzaam is, met een bestuur op afstand, en die in de positie verkeert dat hij zijn eigen vakantiedagen kan bijhouden. Dat was ook hier in deze zaak aan de hand.

 

Vakantiedagen vervallen?

Een van de vragen die in deze zaak aan de orde kwam, was of de werknemer de wettelijke en/of bovenwettelijke vakantiedagen tijdig had opgenomen, of dat deze vervallen waren.

 

Voor wat betreft de wettelijke vakantiedagen is de vervaltermijn vastgesteld op zes maanden na het aflopen van het kalenderjaar waarin wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. Als een werknemer dus nog wettelijke vakantiedagen over heeft uit 2017, vervallen deze per 1 juli 2018. Werknemers worden op deze manier gestimuleerd om verlofdagen op te nemen. Zo wordt voorkomen dat werknemers jaren achter elkaar geen verlofdagen opnemen, met mogelijke schadelijke gevolgen voor zijn gezondheid.

 

Er zijn echter uitzonderingen denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet in staat is (geweest) om zijn verlofdagen op te nemen. In dat geval geldt niet de vervaltermijn van zes maanden, maar geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

 

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt overigens sowieso een verjaringstermijn van vijf jaar.

 

Let wel: deze termijnen betreffen de vordering tot toekenning van de vakantie. Voor vorderingen tot uitbetaling van de vakantiedagen gelden eigen verjaringstermijnen.

 

Verlofdagen tijdens periode van vrijstelling van werk?

Een ander discussiepunt in deze zaak was of werknemer ook verlof had opgebouwd gedurende de periode dat hij is vrijgesteld van arbeid. In dat kader oordeelde de rechter als volgt: atv-dagen zijn bedoeld om verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan, dan wel om juist arbeidsplaatsen te creëren. Gezien de strekking van atv-dagen worden deze in principe niet opgebouwd tijdens ziekte/op non-actiefstelling.

 

Voor wat betreft gewone verlofdagen geldt in dat kader overigens dat een werknemer géén recht heeft op een financiële vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen over de periode waarin de werknemer is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

 

Maar in het geval de werknemer is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden én hij in diezelfde periode ook ziek is, dan wordt de werknemer geacht niet in staat te zijn geweest om zijn vakantiedagen voor de ontslagdatum op te nemen. In dat geval heeft de werknemer dus wél recht op een financiële vergoeding voor de niet-opgenomen vakantie dagen.

 

Vakantiedagen opnemen tijdens periode van ziekte?

Een derde discussiepunt in deze zaak was of de werknemer tijdens zijn ziekte wel of geen verlof had genoten.

 

De rechter oordeelde in dat kader dat wanneer een werknemer volledig arbeidsongeschikt uitvalt, het niet vreemd is dat een zieke werknemer even volledig afstand neemt van het werk. Maar dit hoeft niet in de weg te staan aan het opnemen van vakantiedagen. Ook tijdens ziekte kunnen vakantiedagen worden opgenomen, gedurende welke de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen hoeft te voldoen.

 

Kortom, discussies over het verlofsaldo en/of de eindafrekening kunnen vrij makkelijk ontstaan. Om dit te voorkomen, is het dus belangrijk dat de werkgever een deugdelijke verlofadministratie bijhoudt. Dit geldt des te meer wanneer het een zieke werknemer betreft.

 

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!