Echtscheiding? Vergeet de in het buitenland opgebouwde ouderdomspensioenen niet.

Bij echtscheiding geldt in Nederland de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps). Dat houdt kort gezegd in dat het ouderdomspensioen tussen beide ex-partners wordt verdeeld. Het gaat dan om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er is nogal eens discussie over de vraag of bepaalde potjes verdeeld moeten worden. Dat geldt met name bij buitenlandse pensioenregelingen.

In een recente procedure heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. Het betrof tegoeden die door de vrouw waren opgebouwd onder een Amerikaanse pensioenregeling, zogenaamde 401(k)-plans. De ex-man van de vrouw meende dat deze pensioengelden dienden te worden aangemerkt als spaartegoed (en dus geen pensioen) en om die reden betrokken diende worden in de verdeling van de huwelijksgemeenschap. Die verdeling vond immers naar Nederlands recht plaats.

Volgens de vrouw waren de 401(k)-plans echter aan te merken als een buitenlandse pensioenregeling terzake ouderdomspensioen, waarop de Nederlandse Wvps van toepassing is. Voor de vrouw zou toepassing van de Wvps ertoe leiden dat er niet veel te verevenen viel (en de man dus niet veel zou ontvangen), aangezien het betreffende pensioen vooral vóór het huwelijk was opgebouwd door de vrouw.

Zowel de rechtbank als het Hof stelden de vrouw in het gelijk en de Hoge Raad volgde dat oordeel.  Achterliggende gedachte van de Hoge Raad is dat voor de beantwoording van de vraag, of een buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van de Wvps valt, beslissend is of de buitenlandse pensioenregeling in de context van het maatschappelijke leven in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt met de functie van de Nederlandse pensioenregelingen waarop de Wvps van toepassing is: oudedagsvoorziening. Het feit dat een buitenlands pensioen is af te kopen, betekent niet dat de Wvps niet van toepassing is.

De volledige uitspraak van 13 juli 2018 treft u hier aan.

Kortom, heeft u te maken met een echtscheiding, wees u er dan bewust van dat de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing kan zijn en wees kritisch waar het pensioen betreft dat in het buitenlands is opgebouwd.

Vragen over echtscheiding of pensioenverevening? SPEE advocaten & mediation weet raad.