Een foto van iemand anders online plaatsen: wie draagt het risico van schending van het auteursrecht?

 

Het gebruik van beeldmateriaal, zoals foto’s, kan in strijd zijn met het auteursrecht. Voor het gebruik moet in eerste instantie toestemming gekregen worden van de auteur. Stel: de gebruiker van de foto weet niet dat er auteursrecht rust op de foto, wat dan? Wie draagt dan het risico van de onbewuste schending van het auteursrecht? Een recente uitspraak geeft duidelijkheid.

 

Wat speelde er?

De gedaagde in deze zaak heeft een gedeelte van een foto gebruikt op haar website, zonder dat zij de daarvoor benodigde licentie had en zonder de vermelding van “© ANP”. De betreffende foto is opgenomen in de beeldbank van ANP.

 

Aangenomen wordt dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk. Het is namelijk niet in geschil dat er op de foto auteursrechtelijke bescherming rust en dat ANP het recht heeft om de auteursrechten op de foto te beheren en te exploiteren en dus ook mag optreden tegen een auteursrechtinbreuk.

 

De auteursrechthebbende heeft op grond van artikel 1 van de Auteurswet (Aw) het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit mogen anderen enkel doen met voorafgaande toestemming van de rechthebbende, tenzij zij zich kunnen beroepen op een beperking van de Auteurswet. Dat laatste heeft gedaagde niet gedaan. Daarbij heeft de maker van de foto in beginsel recht op vermelding van zijn naam of een andere aanduiding als maker van de foto bij zijn foto. Ten slotte heeft de maker ook het recht om zich te verzetten tegen wijziging van de foto. 

 

Wat vindt de rechter?

Volgens gedaagde zou een medewerker van ANP geen bezwaar gemaakt hebben tegen de plaatsing van de foto op de website. Zij was zich er dus niet van bewust dat zij het auteursrecht schond. De rechter is het daar niet mee eens. Dat gedaagde niet wist dat zij de auteursrechten schond, komt voor haar eigen rekening en risico. Gedaagde had onderzoek moeten doen naar de herkomst van de foto en er voor moeten zorgen dat zij toestemming heeft om de foto te mogen gebruiken. Dat heeft zij echter niet gedaan.  

 

De rechter is van mening dat gedaagde schadeplichtig is. Door ANP zijn voldoende feiten en omstandigheden gesteld die aantonen dat er door de inbreuk schade geleden is. De door gedaagde gebruikte foto is opgenomen in de beeldbank van ANP en voor het gebruik van de foto moet normaal een licentievergoeding betaald worden. De foto is gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

De schade is echter niet exact vast te stellen, daarom wordt deze door de kantonrechter begroot in overeenstemming met de aard van de geleden schade. Zo zijn er uiteindelijk twee posten toegewezen. In de eerste plaats dient gedaagde ANP een schadevergoeding te betalen die “ten minste” gelijk is aan de licentievergoeding die gedaagde zou hebben moeten betalen, indien er wel toestemming zou zijn gevraagd. Daarnaast dient ook verhoging van 25% betaald te worden, vanwege misgelopen exposure door het ontbreken van de naamsvermelding. ANP zou namelijk nieuwe opdrachten en daarmee winst misgelopen kunnen zijn door het ontbreken van de vermelding.

 

Tenslotte

De hiervoor besproken uitspraak komt overeen met een arrest van het Hof Amsterdam uit 2012. Daarin is reeds geoordeeld dat er geen opzet of kwade trouw vereist is voor een inbreuk op het auteursrecht. Ook indien u onbewust auteursrechten schendt, kan dat dus een inbreuk op het auteursrecht opleveren en daaruit kan voortvloeien dat u de ‘auteur’ een schadevergoeding dient te betalen.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij helpen u graag op weg.