Week 25 - Geen ontslag, want werkgever is tekortgeschoten in scholingsverplichting


Mag een werkgever tot ontslag overgaan wanneer werknemer de benodigde diploma’s niet tijdig heeft behaald? Over deze vraag moest de kantonrechter Amersfoort zich buigen.

Het ging in die zaak om een werknemer die als sinds 5 februari 2001 werkzaam was voor de werkgever. Het bedrijf van werkgever is o.a. actief als assurantietussenpersoon en financieel adviseur, en valt onder het bereik van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond van de per 1 januari 2014 in werking getreden regelgeving moeten adviseurs uiterlijk op 1 januari 2017 in het bezit zijn van zogeheten ‘adviseursdiploma’s’. De werkgever heeft de werknemer een paar keer schriftelijk geïnformeerd dat hij deze diploma’s vóór 1 januari 2017 moet behalen. De werknemer is hier niet in geslaagd.

Daarom wil de werkgever tot ontslag overgaan, omdat hij de werknemer vanaf 1 januari 2017 geen advieswerkzaamheden mag laten verrichten nu de werknemer de benodigde adviseursdiploma’s (nog) niet gehaald heeft. De kantonrechter steekt echter een stokje voor dit ontslag. En wel om de volgende redenen.

De inspanningen die werkgever heeft verricht om te bereiken dat de werknemer de diploma’s zou behalen, zijn in principe beperkt gebleven tot het sturen van (sommatie)brieven en het ter beschikking stellen van studiematerialen. De werkgever heeft toegelicht dat zijn andere werknemers de diploma’s hebben behaald door studie in de avonduren en door waar nodig een vrije dag op te nemen. Werkgever geeft aan dit ook redelijk te vinden ‘aangezien een dergelijke investering ook een investering in jezelf is’. Maar de kantonrechter oordeelt dat van de werkgever méér inspanningen mochten worden verwacht dan alleen het vergoeden van de opleidingskosten: van werkgever mocht ook worden verwacht dat zij noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard zou treffen, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten.

Nu de werkgever dat in strijd met artikel 7:611a BW niet heeft gedaan, heeft zij werknemer onvoldoende in staat gesteld om de noodzakelijke scholing te volgen en is er dus géén sprake van verwijtbaar handelen van de werknemer. Bovendien heeft de werknemer tussen half maart en half april 2017 de eerste twee benodigde diploma’s gehaald en is de verwachting dat hij de andere twee diploma’s op korte termijn zal kunnen halen. Vermoedelijk zal de werknemer dus op korte termijn weer volledig inzetbaar zijn. Reden waarom de kantonrechter de arbeidsovereenkomst níet ontbindt.

Er zijn overigens ook gevallen bekend waarin de rechter, ondanks dat de werkgever níet aan de scholingsplicht had voldaan, de arbeidsovereenkomst toch ontbond, maar dan wel de werkgever veroordeelde om naast de transitievergoeding ook een forse billijke vergoeding aan de werknemer te betalen.

Het is dus belangrijk dat u als werkgever aan uw scholingsplicht voldoet.

Een werkgever kan de kosten van functie- of bedrijfsgerichte scholing niet aftrekken van een transitievergoeding. Dat geldt wel, onder voorwaarden, voor de kosten van scholing gericht op de bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. En in principe kan van de werknemer voor het volgen van opleidingen een bijdrage worden gevraagd in de vorm van inzet van vakantiedagen of zelfs een bijdrage in de kosten, al dan niet na vrijwillige beëindiging van het dienstverband door de werknemer. Laat u zich hierover goed adviseren door een arbeidsrechtadvocaat.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.