Geen persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, omdat hij niet bekend is met een rechtsregel?

 

Iedereen zou op de hoogte moeten zijn van de wet. Stel de bestuurder van een vennootschap is niet op de hoogte van de wet, waardoor hij niet weet dat een schuldeiser een vordering heeft op de vennootschap. Kan de bestuurder dan toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden wanneer de schuldeiser zijn vordering niet kan innen bij de vennootschap? Of staat de onbekendheid met de wettelijke regeling onder bepaalde omstandigheden in de weg aan de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder? Daar liet de Hoge Raad zich onlangs over uit.

 

Wat speelde er?

De bestuurders van een holdingvennootschap werden aangesproken door een schuldeiser van de vennootschap, omdat de huurgarantie niet is nagekomen.

 

De huurders gingen failliet, waarna de curator de huurovereenkomst heeft opgezegd (op grond van artikel 39 Faillissementswet). De holdingvennootschap had de huur betaald voor de opzegtermijn, maar niet tot het einde van de huurovereenkomst. Op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 2011 dacht zij namelijk dat er vanaf de datum waartegen was opgezegd, tot aan de einddatum van de huurovereenkomst, geen verplichting bestond op grond van de huurgarantie. In een eerder arrest van de Hoge Raad van 15 november 2013 tussen deze partijen, kwam de Hoge Raad tot het oordeel dat het standpunt van de holdingvennootschap niet juist is en de holdingvennootschap dus nog huur verschuldigd is aan de verhuurder.

 

De verhuurder spreekt de holdingvennootschap aan voor het restant van de huur, daarvoor heeft hij een vonnis van de rechtbank gekregen. De holdingvennootschap geeft dan echter aan dat zij de vordering niet kan voldoen.

 

Daarop zoekt de verhuurder verhaal bij de bestuurders van de holdingvennootschap. Volgens de verhuurder valt de bestuurders het volgende te verwijten:

 

1. De bestuurders hebben een huurgarantie afgegeven terwijl zij wisten of moesten weten dat de holdingvennootschap de verplichtingen die voortvloeien uit de huurgarantie niet zou kunnen nakomen;

 

2. De bestuurders hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de holdingvennootschap de verplichtingen die voortvloeien uit de huurgarantie niet zou kunnen nakomen (verhaalsfrustratie).

 

Wat zegt de Hoge Raad?

Door zowel de rechtbank, als het hof, wordt alleen bepaald dat de bestuurders tot het arrest van de Hoge Raad van 15 november 2013 niet op de hoogte waren van een bestaande vordering en dat zij daar ook geen rekening mee hoefden te houden. Aan het beroep van de verhuurder op verhaalsfrustratie wordt echter geen aparte aandacht besteed. Om die reden gaat de verhuurder in cassatie bij de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof. Zij maakt duidelijk dat in geval van verhaalsfrustratie niet alleen gekeken moet worden naar de bekendheid van de bestuurders op het moment dat zij de transactie (die zij later niet konden nakomen) aangingen. Het beroep op de verhaalsfrustratie kan daarom niet afgedaan worden door te stellen dat de bestuurders tot 15 november 2013 niet bekend waren met de vordering. Door de verhuurder werd immers gesteld dat zich na die datum gedragingen en omstandigheden hebben voorgedaan, waaruit afgeleid kon worden dat de bestuurders ervoor gezorgd hebben dat de holdingvennootschap geen verhaal bood voor de verplichtingen ten opzichte van de verhuurder.

 

Het Gerechtshof Den Haag moet zich nu over deze zaak gaan buigen en gaan beoordelen of de bestuurders inderdaad bewerkstelligd hebben dat de holdingvennootschap geen verhaal bood voor de vorderingen van de verhuurder en de bestuurders aldus aansprakelijk zijn.

 

Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder zich dus beroepen op de onbekendheid met een rechtsregel en de daaruit voortvloeiende vordering, maar dat gaat dus niet op in geval van verhaalsfrustratie. Als bestuurder is het dus goed om op de hoogte te zijn van bestaande rechtsregels, omdat een beroep op onbekendheid met een rechtsregel niet zomaar op gaat.

 

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Of heeft u andere vragen over rechtsregels die van belang zijn voor de vennootschap? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag bij.