Geldt de finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst ook voor bestuurdersaansprakelijkheid?

 

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband een finalekwijtingsbepaling opgenomen. Dat wil zeggen dat partijen over en weer niets meer van elkaar kunnen vorderen. Maar hoe zit het als een rechtspersoon (zoals een BV, NV of stichting) schade heeft opgelopen door het handelen van de betreffende bestuurder? Kan de bestuurder zich dan óók op de finalekwijtingsbepaling beroepen? En blijft de rechtspersoon met haar schade zitten? Die vraag wordt door de Advocaat-Generaal beantwoord in de hierna besproken zaak.

 

Wat speelde er?

Sinds 1994 was de werknemer in dienst van (de rechtsvoorganger van) Stichting WSG. Sinds 20 juli 1999 was de werknemer werkzaam als directeur-bestuurder. Vervolgens hebben partijen na overleg op 18 april 2011 een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) gesloten. Daarin was ook een finalekwijtingsbepaling opgenomen. De arbeidsovereenkomst is per 1 mei 2011 beëindigd.

 

Vervolgens heeft WSG de werknemer aansprakelijk gesteld voor een bedrag van maar liefst € 9.200.000,-. De werknemer is door WSG op 8 november 2011 gedagvaard. Door de rechtbank werden de vorderingen van WSG afgewezen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof dat de werknemer redelijkerwijs mocht begrijpen dat de beëindigingsovereenkomst aan de vordering in de weg zou staan. Een beroep op dwaling door WSG wordt door het Hof dan ook niet aangenomen. Bij het Hof loopt WSG dus ook haar schade mis. Daarop gaat WSG tegen dit oordeel in cassatie bij de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege.

 

Finale kwijting en bestuurdersaansprakelijkheid

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of het Hof de VSO op de juiste manier heeft uitgelegd (juiste toepassing van de zogenaamde Haviltex-maatstaf) en of het Hof voldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd dat de VSO in de weg staat aan de vorderingen van WSG. Het Hof heeft overwogen dat partijen in de VSO een duidelijk onderscheid gemaakt hebben tussen het bestuurderschap en de arbeidsovereenkomst. De afwikkeling van het bestuurderschap was duidelijk wél onderdeel van de VSO. Het Hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat de vraag of de werknemer nog aangesproken kon worden op grond van bestuurdersaansprakelijkheid wel is meegenomen bij de totstandkoming van de VSO. Partijen hebben echter besloten om daar van af te zien, althans die vordering te beperken, om  volledig afscheid te kunnen nemen van elkaar. Een conceptaanhangsel bij de VSO over het behouden van de mogelijkheid om de werknemer als bestuurder aansprakelijk te stellen, heeft na overleg uiteindelijk geen deel uitgemaakt van de VSO. Het oordeel van het Hof is dus juist, aldus de Advocaat-Generaal.

 

Dwaling

Volgens de feitelijke vaststellingen van het Hof beschikte WSG voor het sluiten van de VSO over veel informatie waaruit bleek dat de kans redelijk groot was dat de werknemer kon worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid (artikel 2:9 BW). Op grond daarvan heeft het Hof besloten dat het niet de onjuiste of onvolledige inlichtingen van de werknemer waren die tot het sluiten van de VSO hebben geleid. Kortom: WSG was niet onwetend.

 

Oordeel Hoge Raad

De klachten van WSG kunnen niet tot cassatie leiden. De klachten hebben geen betrekking op het beantwoorden van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. De Hoge Raad geeft dus geen inhoudelijk oordeel over deze zaak, enkel de Advocaat-Generaal doet dat in zijn conclusie.

 

Tot slot

Indien u een VSO sluit met een werknemer die tevens bestuurder is, dan is het dus van groot belang dat u goed in kaart brengt of er nog eventuele vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen die werknemer ingesteld zouden kunnen worden. Als dat mogelijk het geval is, dan is het dus zeer onverstandig om een finalekwijtingsbepaling op te nemen in de VSO! Indien u dat wel doet, dan is de kans dus groot dat u de schade niet meer van de werknemer kunt vorderen, met alle gevolgen van dien.

 

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en finale kwijting? Wij weten de weg in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten!