Het UBO-register komt eraan! Wat betekent dat voor u?

 

Wij hebben u er eerder al over geïnformeerd: het UBO-register komt er binnenkort aan. In dit register wordt al vanaf 26 juni 2017 de uiteindelijk belanghebbende – de Ultimate Beneficial Owner – van een vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd, al staat de uitvoering nog in de kinderschoenen. Het UBO-register houdt in dat iedere natuurlijke persoon met een belang groter dan 25% wordt geregistreerd. Dit “belang” kan zijn oftewel meer dan 25% van de stemrechten, oftewel meer dan 25% economisch belang, dan wel zeggenschap. De verplichting zal gelden voor rechtspersonen, trusts en andere juridische constructies. Hoe zit dat nu precies?

Het register komt voort uit Europese regelgeving en zal dus ook in de andere EU-lidstaten worden geïntroduceerd. Achterliggende gedachte is de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. De ontwikkelingen in Nederland zijn echter nog in volle gang: het wetsvoorstel ter invoering van het UBO-register is recentelijk ter consultatie voorgelegd, deze is inmiddels gesloten.

Het UBO-register zal onderdeel worden van het welbekende Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een deel van het UBO-register zal openbaar toegankelijk zijn. Over de wenselijkheid van die gedeeltelijke openbaarheid is momenteel de nodige commotie, gelet op de bescherming van de privacy van de UBO. Er zal wel een verzoek kunnen worden gedaan om gegevens af te schermen, bijvoorbeeld bij risico op kidnapping van of geweld tegen vermogende individuen. Voor bevoegde autoriteiten zoals de fiscus, politie en justitie, de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-NL) en banken, zijn alle gegevens echter steeds inzichtelijk. Onder deze vertrouwelijke gegevens vallen onder meer de geboortedag, het adres en het burgerservicenummer van de UBO in kwestie.

Concreet betekent het voor u als – bijvoorbeeld aandeelhouder met een belang groter dan 25% - dat u zich binnenkort als UBO zult moeten registreren zodra het register operationeel is. Voor eenpersoonsholdings zal géén registratieplicht gelden. Niet alleen uw persoonsgegevens als UBO moeten worden aangeleverd, ook de betreffende documenten (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters of contracten) zult u moeten indienen, om zo het zijn van UBO aan te kunnen tonen. Deze documenten zijn overigens alleen voor de bevoegde autoriteiten inzichtelijk.

Wat nu als er op grond van de criteria (te weten de gehouden belangen) geen UBO aan te wijzen is, bijvoorbeeld omdat er niemand een belang heeft dat groter is dan 25%? Dan heeft te gelden dat er tóch verplicht een UBO moet worden aangewezen. Dit zijn dan degenen die behoren tot het management van de onderneming (hogere leidinggevenden/bestuurders). Ook voor deze personen heeft de invoering van het UBO-register dus consequenties.

Indien u zich straks ten onrechte niet als UBO laat registreren, dan kunnen er de nodige sancties worden opgelegd op grond van de Wet op de Economische Delicten. Zo ver is het echter nog niet, aangezien er nog het nodige moet worden besloten omtrent de implementatie van de wetgeving. Zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) als de Handelsregisterwet zullen moeten worden aangepast. Uiteraard houden wij u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen hieromtrent.

Meer weten over het UBO-register of aanverwante zaken? De ondernemingsrechtadvocaten van SPEE advocaten staan voor u klaar. Neemt u gerust contact met ons op.