Informatie beschermen als bedrijfsgeheim: welke maatregelen moet u dan nemen?

 

Op onze website hebben wij onlangs al een artikel gewijd aan de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Deze is op 16 oktober 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. In de wet is onder andere een definitie van het begrip ‘bedrijfsgeheim’ opgenomen en de wet biedt ondernemers meer middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden.

 

Bescherming

Het is voor ondernemers natuurlijk belangrijk dat de informatie die zij zelf als bedrijfsgeheim bestempelen, ook als zodanig beschermd wordt. Om de informatie als bedrijfsgeheim te beschermen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 

  1. De informatie is geheim, in de zin dat zij niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is voor personen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;

  2. De informatie bezit handelswaarde, vanwege het feit dat zij geheim is; en

  3. Degene die rechtmatig over de informatie beschikt onderwerpt deze aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.

 

Over die laatste voorwaarde, het treffen van redelijke maatregelen, heeft de Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan.

 

De uitspraak van de rechtbank

De zaak gaat over twee bedrijven, Wärtsilä en Aegir, die allebei onderdelen voor schepen produceren en onderhouden. Wärtsilä stelt dat Aegir onrechtmatig heeft gehandeld door bedrijfsgeheimen van Wärtsilä op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken. Het gaat om constructietekeningen en overhaallijsten van Wärtsilä.

 

De rechtbank gaat eerst in op de hierboven genoemde voorwaarden. Haar oordeel concentreert zich op de derde voorwaarde, de vraag of het bedrijf redelijke maatregelen heeft genomen om de informatie geheim te houden.

 

Wärtsilä stelt dat zij maatregelen heeft getroffen om de informatie geheim te houden. Zij stelt dat zij in beginsel geen constructietekeningen aan derden ter beschikking stelt, hooguit een noodzakelijk onderdeel, en alleen als er een geheimhoudingsovereenkomst met de derde is gesloten. Overhaallijsten worden volgens Wärtsilä niet aan derden verstrekt. Tijdens de procedure blijkt echter dat Wärtsilä zonder voorbehoud en zonder geheimhoudingsovereenkomst constructietekeningen en overhaallijsten aan derden heeft verstrekt.

 

Volgens de rechtbank is het onvoldoende dat op de constructietekeningen staat dat deze niet verder verspreid mogen worden en dat in alle arbeidsovereenkomsten geheimhoudingsbedingen zijn opgenomen. Dit zou wel kunnen bijdragen aan het oordeel dat er sprake is van redelijke maatregelen, maar is hier onvoldoende.

 

Voor de bescherming van een bedrijfsgeheim zou een gekwalificeerd toegangs- en beveiligingssysteem als redelijke maatregel kunnen gelden, mits dat ertoe leidt dat alleen een beperkte groep personen binnen de organisatie hier toegang tot heeft. Wärtsilä heeft niet onderbouwd dat zij van zo een systeem gebruik heeft gemaakt.

 

De rechtbank oordeelt naar aanleiding van het voorgaande dat Wärtsilä geen redelijke maatregelen heeft getroffen om haar informatie geheim te houden. Zij voldoet dus niet aan het vereiste om bescherming van haar bedrijfsgeheim te krijgen.

 

En nu?

Uit de uitspraak van de rechtbank volgt dat het niet voldoende is als u een geheimhoudingsclausule op de betreffende informatie plaatst of als u een geheimhoudingsbeding opneemt in arbeidscontracten. Als ondernemer is het dus verstandig om nadere maatregelen te treffen als u wilt dat bepaalde informatie als bedrijfsgeheim beschermd wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld:

 

  1. Geheimhoudingsovereenkomsten sluiten met personen waaraan de betreffende informatie verstrekt wordt;

  2. Een functionerend gekwalificeerd toegangs- en beveiligingssysteem gebruiken dat slechts bepaalde werknemers toegang verleent tot de informatie;

  3. Daarbij kunt u ook geheimhoudingsbepalingen opnemen in de arbeidsovereenkomsten, maar dat alleen is onvoldoende.

 

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!