Is de bestuurder aansprakelijk omdat hij een privélening niet aan de vennootschap heeft terugbetaald?

 

Vorige week schreven wij al een artikel over bestuurdersaansprakelijkheid. Ook deze week hebben wij een uitspraak die wij graag met u willen delen. Het betrof de aansprakelijkstelling van een bestuurder wegens achterstallige huurbetalingen terzake een bedrijfspand.

 

Wat speelde er?

Een holdingmaatschappij (hierna: de holding) huurt een bedrijfspand. De holding betaalt al snel geen huur meer, waarop de verhuurder de huurovereenkomst ontbindt en het faillissement van de holding aanvraagt.

 

Wegens gebrek aan baten wordt het faillissement opgeheven. De concurrente crediteuren, waaronder de verhuurder, blijven met lege handen achter.

 

De verhuurder richt zich vervolgens op de bestuurder van de holding. Het blijkt namelijk dat de holding een aanzienlijk bedrag van de bestuurder te vorderen had. De bestuurder had namelijk meer dan vijf ton van de holding geleend. De holding had ernstige liquiditeitsproblemen, maar had desondanks geen enkele poging ondernomen tot het innen van de schuld. Volgens de verhuurder heeft de bestuurder zijn eigen belangen boven de belangen van de vennootschap geplaatst. Daarmee heeft hij volgens de bestuurder onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de verhuurder.

 

Het oordeel

Het gerechtshof overweegt, in lijn met vaste jurisprudentie, dat in beginsel alléén de vennootschap aansprakelijk is wanneer verbintenissen niet worden nagekomen en voor de gevolgen die dit met zich meebrengt.

 

In sommige gevallen kan echter de bestuurder van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden. Wanneer een schuldeiser benadeeld is door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van een vordering kan hij de bestuurder aansprakelijk stellen die (i) namens de vennootschap heeft gehandeld, dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.

 

Voor de aansprakelijkheid van de bestuurder geldt echter wel het vaste vereiste dat de bestuurder een voldoende ernstig persoonlijk verwijt gemaakt kan worden.

 

Van de bestuurder had verwacht mogen worden dat hij zich zou inspannen om de schuld bij de schuldenaar (hijzelf dus) te innen. Vooral omdat de holding niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen.

 

Door dit niet te doen, heeft de bestuurder zodanig onzorgvuldig gehandeld ten opzichte van de verhuurder dat hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden. Hij had behoren te begrijpen dat zijn handelswijze ten gevolge zou hebben dat de holding haar verplichtingen ten opzichte van de verhuurder niet meer kon nakomen. Van de bestuurder mocht verwacht worden dat hij op het moment dat de holding in zwaar weer kwam te verkeren, hij zou proberen om de positie van de vennootschap te verbeteren.

 

De bestuurder is door zijn handelen aansprakelijk jegens de verhuurder en moet de achterstallige huur van het bedrijfspand aan hem betalen. 

 

Als bestuurder is het dus goed om de risico’s omtrent aansprakelijkheid goed voor ogen te houden.

 

Heeft u hier vragen over? Of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!