Is de bestuurder aansprakelijk voor het onbetaald laten van pensioenpremies?

 

Een BV heeft door softwareproblemen de pensioenpremies van haar werknemers niet betaald. Na het faillissement van de BV stelt het pensioenfonds dat de bestuurder aansprakelijk is omdat er te laat melding is gedaan van betalingsonmacht en dat de bestuurder onbehoorlijk heeft gehandeld. Is de bestuurder inderdaad aansprakelijk voor het onbetaald laten van de pensioenpremies? Of kan hem dit niet aangerekend worden?

 

De feiten

In de zaak waar het hier om gaat was X de enige bestuurder van de BV. Daarnaast was Y enig bestuurder en aandeelhouder van drie dochtervennootschappen van de BV. Al deze bedrijven waren verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het kappersbedrijf.

 

Door de BV’s is in 2013 maandelijks een bedrag aan het pensioenfonds afgedragen. Vanaf oktober 2013 hebben de BV’s een nieuw salarissoftwarepakket in gebruik genomen. Daarmee werd ook via het nieuwe portaal van het pensioenfonds aangifte gedaan. Vervolgens blijkt in 2014 dat de aangiftes niet juist zijn aangeleverd. Door die fout werden de voorschotpremies over 2013 weer teruggestort door het pensioenfonds.

 

Door de administratief medewerker van Y wordt in maart 2014 een e-mail gestuurd naar het pensioenfonds. In die e-mail stond dat er voor 3 of 4 relatienummers problemen zijn vanwege het terugstorten van voorschotten. Daarbij wordt ook aangegeven dat er al meerdere keren telefonisch contact is opgenomen en melding gemaakt is van het probleem. Het pensioenfonds heeft steeds toegezegd dat zij zou terugbellen om het probleem te verhelpen. Vervolgens heeft het pensioenfonds de administratief medewerker doorverwezen naar de leverancier van het salarissoftwarepakket.

 

Daarna zijn Y en het pensioenfonds in juli 2014 overeengekomen dat de BV de pensioenaangifte via het oude systeem (middels diskettes) mocht doen. Vervolgens zijn de vennootschappen in oktober 2014 op eigen verzoek failliet verklaard. De diskettes voor de aangifte 2013 zijn in november 2014 door het pensioenfonds ontvangen. De voorschotnota’s van oktober 2014 en die van na het faillissement zijn niet betaald geworden.

 

Volgens het pensioenfonds is bestuurder X aansprakelijk voor de onbetaalde pensioenpremies over 2013 en 2014, maar X betwist dit. Het pensioenfonds heeft vervolgens een dwangbevel uitgedaan voor betaling van ongeveer € 200.000,- voor het niet op tijd melden van betalingsonmacht.

 

Wat vinden de rechtbank en het hof?

Volgens de kantonrechter moest X als bestuurder binnen veertien dagen na restitutie van de betaalde bedragen melding doen van betalingsonmacht. Nu X dat niet gedaan heeft, is hij volgens de rechter hoofdelijk aansprakelijk en geldt het wettelijk vermoeden dat het onbetaald laten van de premies aan hem te wijten is.

 

Het hof volgt het pensioenfonds niet in de stelling dat Y melding had moeten doen van betalingsonmacht. Dat het pensioenfonds door de problemen met het nieuwe aangiftesysteem bijdragen heef gerestitueerd, maakt niet dat de oorspronkelijke voorschotfacturen herleefden. De vennootschappen hebben verder geen nieuwe facturen gekregen. In het dwangbevel wordt X alleen betaling opgelegd van de definitieve facturen uit 2015.

 

Verder heeft het pensioenfonds ook geen vordering tot terugbetaling van onverschuldigd terugbetaalde pensioenpremies gevorderd van Y. X heeft juist geprobeerd om de voorschotten weer terug over te maken. Het hof is van oordeel dat er vóór het faillissement geen tijdstip is aan te wijzen waarop er sprake was van een meldingsplicht van betalingsonmacht.  De meldingsplicht is afhankelijk van de vordering tot betaling, niet enkel van het bestaan van een schuld.

 

Het hof is het evenmin eens met de stelling van het pensioenfonds dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat Y de updates voor de software te laat heef gedownload en te lang gewacht heeft met het toesturen van de diskettes, maakt niet dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In de faillissementsverslagen heeft de curator aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de economische neergang in 2008 en dat er een adequate administratie aanwezig was. Enkele problemen met automatisering leveren nog geen bestuurdersaansprakelijkheid op. Daarvoor zijn bijzondere omstandigheden nodig, maar die zijn door het pensioenfonds niet gesteld.

 

Het hof vernietigt dan ook het oordeel van de rechtbank.

 

Uit het voorgaande blijkt dat een bestuurder niet zomaar verantwoordelijk gehouden kan worden voor schulden van de BV. Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Of heeft u andere vragen betreffende uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Wij zijn u graag van dienst.