Meer rechtsbescherming voor de failliete B.V. ten opzichte van de belastingdienst?

 

Voor een failliete partij is het bedrag van een belastingaanslag bindend. Tegen een aanslag kan weliswaar bezwaar of beroep aangetekend worden door de curator, maar wat als die dat niet, of niet succesvol doet? De Hoge Raad heeft zich daar in de volgende zaak over uitgesproken.

 

Waar het om ging

Een B.V. heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar tegen de aanslagen dividendbelasting. Voordat de rechtbank een uitspraak kon doen, ging de B.V. echter failliet. Door de curatoren in het faillissement werd toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris (R-C) om de beroepsprocedure over te kunnen nemen en om die vervolgens direct te kunnen intrekken. De R-C verleende die toestemming. De bestuurder van de failliete B.V. ging op zijn beurt tegen die beslissing van de R-C in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde het beroep echter niet-ontvankelijk: volgens de rechtbank kwam het recht om tegen de beschikking van de R-C (betreffende het overnemen van de beroepsprocedure) beroep in te stellen, uitsluitend toe aan de belanghebbenden, in deze dus de curatoren in het faillissement.

 

Hoge Raad

De bestuurder beklaagt zich uiteindelijk bij de Hoge Raad dat door de rechtbank ten onrechte een niet-ontvankelijk verklaring is uitgesproken. De machtiging van de R-C richt zich namelijk, aldus de bestuurder, mede tot hem, aangezien het voorgenomen beëindigen van een gerechtelijke (fiscale) procedure niet alléén in het belang van de boedel geschiedt. De gefailleerde kan niet opkomen tegen het besluit van de R-C om ingediende schuldvorderingen te erkennen. De failliet kan wel een vordering betwisten. Zoals gezegd staat het bedrag van een aanslag die aan een belastingplichtige wordt opgelegd vast, tenzij de aanslag wordt vernietigd of verminderd. Een curator kan na faillissement de juistheid van een belastingaanslag enkel via bestuursrechtelijke weg aanvechten. Als de curator dat niet of niet succesvol doet, dat staat de aanslag vast.

 

De Hoge Raad is dan ook van mening dat, in het kader van een behoorlijke rechtsbescherming, een failliet zelf de mogelijkheid moet hebben om op te komen tegen een beschikking van de R-C waarbij de curator toestemming krijgt om een fiscale procedure over te nemen en direct in te trekken. De beschikking zou dan ook - bij wijze van uitzondering - voor hoger beroep vatbaar moeten zijn voor de gefailleerde belastingplichtige.

 

Als de R-C de curator toestemming geeft om een fiscale procedure over te nemen en direct in te trekken, heeft u als belastingplichtige dus het recht om daartegen in beroep te gaan.

 

Vragen over rechten en plichten in faillissement? Neem dan contact op met een van onze advocaten voor praktisch advies.