Misstanden bij incasso? Er is een incassoregister op komst!

 

Om misstanden in de incassomarkt aan te pakken heeft de ministerraad besloten dat er een incassoregister komt. Op die manier worden incassobureaus verplicht om zich in te schrijven in een register.

 

Aanpak van schulden

Door Minister Dekker is een wetsvoorstel aangekondigd over de aanpak van misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt. Door hem is ook aangekondigd welke maatregelen al onmiddellijk worden genomen. De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het Kabinet.

 

Inwerkingtreding medio 2021

Partijen kunnen zich alleen inschrijven in het incassoregister als wordt voldaan aan eisen van kwaliteit en professionaliteit. Om actief te mogen zijn op de incassomarkt is inschrijving in het register verplicht. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen, als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van het incassoregister en voor de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid. Gelijktijdig met de voorbereiding van het wetsvoorstel wordt ook de feitelijke invoering voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is.

 

Een maximum aan de incassokosten

Voor de incassokosten blijft het minimumbedrag van € 40,- gelden. De stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt echter aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld door de instanties te verplichten alle openstaande termijnen samen te voegen voor de berekening van incassokosten of door het vaststellen van een maximumbedrag aan incassokosten per consument per periode. Voor dergelijke maatregelen is een aanpassing van het BW noodzakelijk. Die aanpassing zal gelijktijdig worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan.

 

Meldpunt misstanden incassomarkt

In overleg met de toezichthouders zal de komende maanden een helder en toegankelijk meldpunt voor misstanden in de incassomarkt worden ingericht. Bij dit meldpunt kunnen schuldenaren, en personen en organisaties die schuldenaren ondersteunen bij de aanpak van hun schulden, terecht met klachten. Verder zullen er afspraken komen met schuldeisers over het inzetten van bonafide incassobureaus.

 

Welke problemen doen zich voor?

Ten slotte wordt op verzoek van de Kamer onderzocht welke problemen worden ervaren door schuldenaren bij het innen van opgekochte vorderingen (dus niet het innen door de oorspronkelijke schuldeiser). Verder wordt ook de economische waarde van dergelijke opgekochte vorderingen onderzocht en wordt bekeken wat de mogelijke ongewenste gedragseffecten zijn van het beperken van de mogelijkheid vorderingen te verhandelen. Geprobeerd wordt om het onderzoek nog voor de zomer af te ronden en de Kamer hierover te informeren. 

 

Medio 2021 staat de inwerkingtreding van het incassoregister gepland. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel.

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!