Modernisering Beslagrecht

 

Onlangs is ter Internetconsultatie aangeboden een wetsvoorstel Herziening Beslag- en Executierecht.

 

De bedoeling van dit wetsvoorstel is, om het bestaansminimum van schuldenaren beter te borgen, beslaglegging en executie effectiever en efficiënter te maken en te voorkomen dat beslaglegging uitsluitend wordt ingezet als pressiemiddel.

 

Onder andere komt er een nieuw artikel 435 lid 1, welk artikel bepaalt dat beslaglegging niet is toegestaan, indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de opbrengst die gerealiseerd kan worden bij het verhaal op die goederen niet méér bedraagt dan de kosten van de beslaglegging en de eventueel daaruit voortvloeiende executie.

 

Dit artikel wordt toegevoegd, om de debiteur te beschermen, tegen een boze crediteur, die ongeacht de hoogte van de opbrengst van de executie “bloed aan de paal wil zien”.

 

Verder worden de artikelen 447 tot en met 448 van het Wetboek van Rechtsvordering gemoderniseerd, in die zin dat aan goederen en zaken die van executie uitgesloten zijn, huis- en gezelschapsdieren worden toegevoegd, zo ook computers en laptops.

 

Verder wordt het op basis van artikel 475aa Rechtsvordering makkelijker gemaakt om derdenbeslag onder een bank te leggen. Daar waar op dit moment op basis van het bankgeheim, banken nog niet hoeven prijs te geven of een bepaalde debiteur bij hen gelden en/of een rekening courant heeft, wordt dat na de invoering van dit artikel anders, in die zin dat de bank vanaf dat moment op eerste verzoek van de crediteur/deurwaarder verplicht is om mede te delen of de betreffende bank geldmiddelen voor de betreffende debiteur onder zich heeft. Op die manier kan er dus veel makkelijker beslag worden gelegd onder de (juiste) bank.

 

Heeft u vragen over de nieuwe wet of heeft u andere vragen over beslag- en executierecht, neemt u dan gerust contact op met SPEE advocaten & mediation (E: info@spee-advocaten.nl / T: 0031 (0)43-365 20 88).