Nieuwe wet partneralimentatie per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt niet alleen de aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs verlaagd maar wordt ook de duur van de partneralimentatie verkort. De Wet herziening partneralimentatie die per 1 januari 2020 in werking treedt, verkort de termijn van de partneralimentatie in beginsel van 12 naar 5 jaar. 

 

Als uitgangspunt geldt een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

 

Er zijn een drietal uitzonderingen van toepassing waarbij er een langere termijn geldt:

  1. Als er minderjarige kinderen zijn, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt, met een maximum van 12 jaar;
  2. De termijn bedraagt 10 jaar voor alimentatiegerechtigden waarbij het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd, die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 en een leeftijd hebben van meer dan 10 jaar onder de AOW-leeftijd;
  3. Heeft het huwelijk ten minste 15 jaar geduurd en heeft de alimentatiegerechtigde een leeftijd van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd, dan bedraagt de termijn maximaal 10 jaar. De verplichting tot betaling van alimentatie eindigt op het moment dat de AOW leeftijd wordt bereikt.

 

Als er een samenloop is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.

Mocht de termijn van 5 jaar echt te kort zijn, dan kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde “hardheidsclausule”.  Als beëindiging van de alimentatie, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op verzoek alsnog de termijn verlengen.

 

In welke gevallen is de nieuwe wet nu van toepassing?

De wettelijke regeling van partneralimentatie geldt alleen voor mensen die met elkaar gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, dus niet voor samenwoners.

De verkorting van de duur van de partneralimentatie gaat alleen gelden voor de nieuwe gevallen, dat wil zeggen voor de echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend. Als er al alimentatie is vastgesteld voor 1 januari 2020 of er is een alimentatieverzoek voor 1 januari 2020 ingediend (maar er is nog geen uitspraak), dan zijn de oude regels van toepassing en dus de termijn van maximaal 12 jaar.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!