Ondanks dat werknemer spijt krijgt en tot inkeer komt, toch rechtsgeldig ontslag op staande voet!

 

Een werknemer van 60 jaar oud die al sinds 1999 werkzaam was voor (de rechtsvoorgangers van) werkgever, en laatstelijk parttime de functie van loodsmedewerker vervulde, is rechtsgeldig op staande voet ontslagen, zo heeft de kantonrechter Roermond onlangs geoordeeld. De werknemer was op staande voet door zijn werkgever ontslagen wegens (poging tot) diefstal. Wat was er aan de hand?

 

Op 17 december 2017 stond op de werkvloer een van de transportband gevallen pakket, dat beschadigd was. In dit pakket zaten zaagbladen voor een decoupeerzaag. De zaagbladen waren per vijf stuks verpakt in een kartonnetje. Werknemer heeft drie van deze kartonnetjes in zijn broekzak gestopt. De overige kartonnetjes zijn omgepakt in een nieuwe doos, die hij heeft voorzien van een sticker, en vervolgens weer op de transportband heeft geplaatst.

 

Na controle via camerabeelden is geconstateerd dat het pakket onvolledig was. Nadat werknemer van een collega had gehoord dat het vermoeden bestond dat er spullen uit het beschadigde pakket waren gehaald, heeft hij de drie kartonnetjes uit zijn broekzak gehaald en vervolgens een stukje verderop op de grond laten vallen. Vervolgens heeft hij gemeld dat hij de ontbrekende zaagbladen in de loods had aangetroffen en zijn deze weer in het pakket gedaan.

 

Werkgever is vervolgens een en ander nader gaan onderzoeken en heeft daartoe ook de bedrijfsrecherche ingeschakeld. Op 20 december 2017 is werknemer gehoord. Werknemer heeft tijdens dat gesprek toegegeven dat hij eigenlijk van plan was om de zaagbladen zelf te gaan gebruiken en dat hij van niemand toestemming had gekregen om die drie kartonnetjes met zaagbladen mee te nemen. Daarop heeft werkgever de werknemer per direct geschorst, en twee dagen later op staande voet ontslagen. Werkgever hanteert ten aanzien van diefstal namelijk een zogenoemd zero-tolerancebeleid.

 

De werknemer legt vervolgens aan de rechter de vraag voor om te beoordelen of het aan werknemer gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven of niet.

 

Of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Tot deze omstandigheden behoren onder meer de persoonlijke omstandigheden van werknemer , zoals diens leeftijd, de aard en duur van het dienstverband, en de gevolgen van het ontslag op staande voet. Maar ook wanneer de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden van werknemer enerzijds, tegenover de aard en de ernst van het ontslag anderzijds, tot de slotsom leiden dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de feiten en omstandigheden in deze zaak voldoende grond op voor een ontslag op staande voet. De werknemer heeft immers zaagbladen uit een pakket van een opdrachtgever gehaald en deze in zijn broekzak gestoken. De kantonrechter acht het niet relevant dat werknemer de betreffende zaagbladen niet daadwerkelijk mee naar huis heeft genomen. Evenmin acht de kantonrechter van belang dat werknemer de zaagbladen heeft teruggelegd. Immers, pas nadat de werknemer er door een collega op was gewezen dat waarschijnlijk een onderzoek zou worden ingesteld naar het incomplete pakket, heeft hij de zaagbladen weer op de grond gegooid en vervolgens gedaan of hij deze daar gevonden had. Kortom, niet de eigen wil van werknemer, maar van buiten komende factoren hebben ertoe geleid dat werknemer de zaagbladen heeft ‘terugbezorgd’. Dit geldt te meer, omdat werknemer zelf toegegeven heeft dat hij de zaagbladen waarschijnlijk niet zou hebben teruggegeven wanneer zijn collega hem niet zou hebben gewezen op een mogelijk onderzoek.

 

Werknemer wist bovendien dat werkgever een zero-tolerancebeleid voert op het gebied van diefstal. Daarbij geldt dat het vervoeren van goederen van opdrachtgevers de corebusiness van werkgever is, waarbij zij dus volledig op haar werknemers moet kunnen vertrouwen.

 

Mede gelet hierop valt een afweging van de belangen van werkgever tegenover de belangen van werknemer, in het nadeel van werknemer uit. Het is evident dat een ontslag op staande voet een grote impact heeft. Niet alleen op de persoon van werknemer zelf die – zo erkent ook werkgever - altijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd, maar ook ten aanzien van zijn financiële situatie. Maar de belangen van werkgever wegen zwaarder, temeer nu werknemer had kunnen weten dat zijn gedragingen niet getolereerd zouden worden, aldus oordeelt de kantonrechter.

 

Kortom, de kantonrechter acht het handelen van werknemer zodanig ernstig dat werkgever inderdaad tot ontslag op staande voet mocht over gaan.

 

Omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer, heeft de werknemer bovendien zijn recht op een transitievergoeding verspeeld. De werkgever is derhalve géén transitievergoeding aan werknemer verschuldigd, aldus oordeelt de kantonrechter.

 

Hieruit blijkt maar weer dat een onberispelijk arbeidsverleden of het ontbreken van een voorafgaande waarschuwing níet aan een ontslag op staande voet in de weg hoeft te staan. Zelfs niet als het gaat om een ‘bagateldelict’, dat wil zeggen - zoals in deze zaak - een diefstal met een geringe waarde. Wel is het in zo’n geval belangrijk dat een werkgever duidelijke ‘huisregels’ hanteert, en deze ook strikt handhaaft. Een werkgever doet er dus verstandig aan om een zero-tolerance-beleid op te stellen en deze duidelijk aan alle werknemers te communiceren én strikt te handhaven. Dit om te voorkomen dat het risico ontstaat dat gediscussieerd kan worden over de vraag of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven of niet, en de werknemer mogelijk aanspraak kan maken op een transitievergoeding en daarnaast mogelijk zelfs op een (forse) billijke vergoeding. Kortom, in geval van een ontslag op staande voet situatie doen zowel de werkgever als de werknemer er verstandig aan om tijdig advies in te winnen bij een ontslagadvocaat. Te meer, omdat bij een ontslag op staande voet het voor zowel de werkgever als de werknemer namelijk erg belangrijk is om tijdig in actie te komen en door te pakken, dit om te voorkomen dat zij hun rechten verspelen!

 

Heeft u advies nodig over, of hulp nodig bij een ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocaten. Wij staan u als arbeidsrechtadvocaat graag met raad en daad bij!

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen: