Ondanks inschrijving in Handelsregister geen bestuurder?

 

In een eerder artikel schreven wij dat, vanuit het perspectief van het ontslagrecht bezien, een bestuurder niet als statutair bestuurder gekwalificeerd wordt wanneer een benoemingbesluit ontbreekt. De inschrijving van de bestuurder in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel alleen maakt namelijk nog niet dat iemand ook daadwerkelijk ‘statutair bestuurder’ is. (Zie hier ons artikel over het ontbreken van een benoemingsbesluit)

 

Onlangs deed zich in een puur ondernemingsrechtelijke zaak de vraag voor of een bestuurder nu ook echt bestuurder was nu zij stond ingeschreven in het Handelsregister. Wat speelde er in die zaak?

 

X heeft als zweminstructrice gewerkt bij een zwemschool, die in juli 2016 failliet is verklaard. Volgens X was zij slechts werkneemster, en niet tevens bestuurder. X wordt echter als bestuurder aansprakelijk gesteld door de curator van de failliete vennootschap.

 

De curator stelt dat X als bestuurder van de zwemschool haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, reden waarom de curator wenst dat X veroordeeld wordt tot betaling van het faillissementstekort.

 

De curator stelt dat X bestuurder was van de zwemschool, en voert daartoe aan dat:

  • X sinds 2013 als bestuurder staat ingeschreven in het handelsregister, vanaf het moment dat zij 10% van de aandelen in de zwemschool verkreeg.
  • X heeft het formulier waarmee zij als bestuurder werd ingeschreven zelf ondertekend.
  • X heeft haar handtekening als “directie” gezet bij de overdracht van aandelen van haar moeder (de andere bestuurder van de zwemschool) naar haar zelf.
  • X verrichtte een typische bestuurstaak; zij deed de administratie van de zwemschool. Dat blijkt uit het rapport van de Belastingdienst. Bovendien is de laptop waarop volgens de moeder van X de administratie van de zwemschool staat en waarop inderdaad het boekhoudprogramma stond, de laptop van de echtgenoot van X.
  • Op de salarisstrook van X staat vermeld bij ‘functie’: mede-eigenaar. Bovendien blijkt uit haar salarisstrook niet dat premies werknemersverzekering werden ingehouden, wat wel het geval zou zijn als zij een werkneemster was, zoals zij zegt.

 

X stelt dat zij pas na het faillissement erachter kwam dat zij als bestuurder stond ingeschreven. Dat zou nooit de bedoeling zijn geweest: zij zou enkel 10% van de aandelen in de zwemschool krijgen. X dacht dat het tekenen van de formulieren bij de notaris nodig was voor de aandelenoverdracht. Zij gaat ervan uit dat de notaris op het formulier heeft aangekruist dat zij als bestuurder in het handelsregister moest worden ingeschreven. De notaris heeft (later) daarover gezegd dat het gebruikelijk is dat iemand die voor 10% aandeelhouder wordt, ook bestuurder wordt. Van haar moeder heeft zij begrepen dat er geen benoemingsbesluit is van de aandeelhouders waarin X wordt benoemd tot bestuurder. X stelt dat zij geen bestuurswerkzaamheden heeft gedaan en alleen zwemles gaf. De administratie werd gedaan door haar zus en haar moeder. De laptop van X en haar echtgenoot werd door haar zus gebruikt voor de administratie.

 

De rechtbank komt tot de conclusie dat de curator vooralsnog heeft aangetoond dat X inderdaad bestuurder is, maar dat X daar tegenbewijs tegenover kan zetten. De rechtbank laat X dan ook toe tot het leveren van tegenbewijs.

 

De rechtbank laat wel alvast doorschemeren dat wanneer uiteindelijk komt vast te staan dat X bestuurder was, waarschijnlijk geoordeeld zal worden dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de zwemschool. Als komt vast te staan dat X bestuurder was, geldt de conclusie van onbehoorlijke taakvervulling dus ook voor haar. De omstandigheid dat zij geen beheersdaden zou hebben verricht, maakt dat niet anders. Het gaat hier immers om de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur. Vooralsnog lijken er geen andere belangrijke oorzaken voor het faillissement aan te wijzen te zijn.

 

Ook deze uitspraak toont derhalve maar weer aan hoe belangrijk het is om duidelijk te hebben of iemand nu bestuurder is, of niet!

 

Heeft u vragen? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Onze arbeidsrechtadvocaten staan u graag met raad en daad ter zijde!

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen!