Advocaat Maastricht Beek arbeidsrecht ontslagrecht mediation echtscheiding familierecht alimentatie ondernemingsrecht contractenrecht

mr. Monique J.E. Spee, advocaat en mediator

Monique Spee is civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in 1997 en in 1998 beëdigd als advocaat. Op 1 mei 2005 heeft zij SPEE advocaten & mediation opgericht, na ervaring in loondienst te hebben opgedaan bij een aantal gerenommeerde advocatenkantoren.

Zij houdt zich binnen kantoor bezig met arbeidsrecht en adviseert (en indien nodig procedeert) over onder meer (collectieve) ontslagen, de positie van de bestuurder, reorganisaties en overnames, arbeidsongeschiktheid, arbeidsconflicten, ontslag, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen en CAO-recht. Monique is lid  van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het arrondissement Limburg.

Verder houdt Monique zich met name bezig met het personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen en alimentatiekwesties), het algemeen verbintenissenrecht met als specifiek aandachtsgebied het hippisch recht, alsmede met het adviseren en bijstaan van ondernemers ten aanzien van voorkomende civiele aangelegenheden in de ruimste zin des woords.

Bovendien is Monique Spee MfN-registermediator en in dat kader aangesloten bij het MfN. Zij kan als mediator worden ingeschakeld op alle voornoemde (rechts)gebieden, maar ook op rechtsgebieden die hier niet specifiek benoemd zijn. Voor meer informatie over mediation, verwijzen wij u naar de “mediation” pagina elders op onze website.

Monique Spee heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Arbeidsrecht (en arbeidsrecht-mediation);

– Personen- en familierecht (en personen- en familierecht-mediation).

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

LinkedIn-profiel van Monique

mr. dr. Martine E.V. van Krieken-Boersma, advocaat

Martine van Krieken-Boersma is in oktober 2011 als advocaat beëdigd te Maastricht en vanaf begin maart 2013 werkzaam bij SPEE advocaten & mediation. Zij voltooide haar Bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht in 2005 (cum laude), waarna zij aldaar de Master Handels- en Ondernemingsrecht afrondde in 2006 (cum laude), alsmede de Master Recht, Arbeid en Gezondheid in 2007 (cum laude). Gedurende haar studie heeft Martine praktijkervaring opgedaan bij een rechtswinkel en middels een studentstage bij een groot advocatenkantoor.

Na haar studie is Martine gestart met een vierjarig promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht ter zake de mensenrechtelijke en internationaal strafrechtelijke dimensie van corruptie in de publieke sector. Op 27 september 2012 behaalde zij de doctorsgraad. Met haar proefschrift won Martine in december 2013 de Max van der Stoel Human Rights Award van de Universiteit Tilburg. Naast het doen van onderzoek gaf zij onderwijs aan studenten en vervulde zij diverse bestuursfuncties binnen de academische wereld. Ook nam zij in 2008 deel aan de Summer Course van de Hague Academy of International Law. Martine behaalde in 2009 het Cambridge Proficiency Exam, hetgeen haar in staat stelt om de belangen van cliënten ook optimaal in het Engels te behartigen.

In juni 2015 heeft Martine de postacademische specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

Bij SPEE advocaten & mediation is Martine werkzaam in de civiele rechtspraktijk, met bijzondere aandacht voor het vennootschaps- en ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, personen- & familierecht, arbeidsrecht, goederenrecht, intellectueel eigendomsrecht en het vastgoed en (civiel) bouwrecht.

Martine van Krieken-Boersma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Verbintenissenrecht;

– Ondernemingsrecht;

– Personen- en familierecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

LinkedIn-profiel van Martine

mr. Manon J.J. Pieters, advocaat

Manon Pieters heeft rechten gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2008 is Manon afgestudeerd. Haar scriptie, die betrekking had op één van haar favoriete rechtsgebieden, het arbeidsrecht, werd door prof. mr. Asscher-Vonk met een 8 beoordeeld. Tijdens haar studie heeft Manon enkele maanden stage gelopen bij een gerenommeerd advocatenkantoor. Na haar studie is zij in Heerlen bij een ander advocatenkantoor gaan werken, alwaar zij werkzaam is geweest in de algemene civiele praktijk met als belangrijkste specialisatie het arbeidsrecht. In dat kader heeft Manon Pieters als arbeidsrechtadvocaat ook veel grensoverschrijdende (arbeids)zaken behandeld. In 2012 heeft Manon de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie met goed resultaat voltooid. Sinds november 2015 is Manon Pieters werkzaam bij SPEE advocaten & mediation.

Manon behartigt de belangen van zowel werkgevers als werknemers. Zij adviseert hen vakkundig, en procedeert - zo nodig -  over alle voorkomende geschillen, onder meer ter zake het opstellen van arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken, proeftijdbeding / concurrentiebeding en relatiebeding, achterstallig loon en andere loonvorderingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en ontslagvergoedingen, beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst, collectief ontslag, reorganisatie, fusies en overnames, sociaal plan, arbeidsongeval en werkgeversaansprakelijkheid, vakantie en verlof, arbeidsconflicten, medezeggenschap en ondernemingsraad. Tevens is Manon lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en is zij lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het arrondissement Limburg (VAAAL).

Naast het arbeidsrecht  heeft Manon zich ook toegelegd op het ambtenarenrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, consumentenrecht, handelsrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht, hippisch recht, vastgoedrecht, huurrecht, bestuursrecht en behandelt zij ook incassoprocedures.

Kenmerkend voor Manon is dat zij weloverwogen en analytisch te werk gaat, met daarnaast een goed oog voor het menselijk aspect van elk geschil.

Manon Pieters spreekt naast Nederlands, vloeiend Duits en Engels.

Verder heeft Manon Pieters op 13 december 2018 de Magna Charta Arbeidsrecht publieksprijs 2018 gewonnen.

Manon Pieters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– Arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

LinkedIn-profiel van Manon

mr. L.C.P.M. (Marion) van Acker, advocaat

Marion van Acker heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij studeerde in 1999 met genoegen af in het civiel recht en bedrijfsrecht.

Tijdens haar studie liep zij stage bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Haar scriptie op het gebied van verzekeringsrecht werd door prof. mr. M.M. Mendel gewaardeerd met een 9 en zij kreeg hiervoor een eervolle vermelding in het kader van de Dorhout Mees prijs.

Na haar studie is Marion in 1999 beëdigd als advocaat en heeft zij gewerkt bij een aantal gerenommeerde advocatenkantoren waar zij jarenlang proceservaring heeft opgedaan, met name op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en personen- en familierecht.

Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan als bedrijfsjurist. In 2012 volgde zij een “Sprachtraining Deutsch” waardoor zij ook perfect in staat is de belangen van Duitstalige cliënten te behartigen.

In oktober 2019 is Marion in dienst getreden bij SPEE advocaten & mediation.

Bij SPEE advocaten & mediation is Marion werkzaam in de civiele rechtspraktijk  en adviseert en/of procedeert zij op het gebied van verbintenissenrecht, huur- en vastgoedrecht en  personen- en familierecht.  Daarnaast heeft Marion zich toegelegd op het procesrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

 

Marion van Acker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

LinkedIn-profiel van Marion

Juridisch secretariaat

Tamara Smeets en Henriëtte Claessen zijn werkzaam als juridisch secretaresse bij SPEE advocaten & mediation. Zij ondersteunen het advocatenteam op secretarieel en administratief gebied en zijn tevens vaak het eerste aanspreekpunt voor cliënten wanneer er telefonisch of per e-mail contact wordt gezocht met het kantoor. Tamara en Henriëtte leveren vanzelfsprekend een waardevolle bijdrage aan de optimale en hoogwaardige dienstverlening die SPEE advocaten & mediation nastreeft.

E-mail Tamara Smeets: secretariaat@spee-advocaten.nl

E-mail Henriëtte Claessen: algemeen@spee-advocaten.nl

mr. Wil J. Dols, adviseur

Wil Dols is geboren in 1949, doorliep het gymnasium op het voormalige St. Michiellyceum in Geleen, thans Graaf Huyn College en studeerde rechten aan de universiteit van Utrecht.

Hij is aanvankelijk vijftien jaar lang directiesecretaris en vervolgens adjunct directeur geweest van een middelgroot landelijk opererend bouwbedrijf, in beide functies verantwoordelijk voor de juridische zaken van het bedrijf.

Vervolgens was hij gedurende bijna twintig jaar werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht en met name in civiel bouwrecht.

Bovendien heeft hij naast de dagelijkse praktijk een aantal nevenfuncties bekleed. Hij was onder andere bestuurslid van Progressbouw, een voorganger van het huidige Bouw Ned, van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, het garantieverstrekkende instituut voor de grotere bouw- en projectontwikkelingsbedrijven in Nederland, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Zo Wonen en haar rechtsvoorgangers alsmede voorzitter van het schoolbestuur voor Speciaal Onderwijs voor Geleen e.o. Thans is hij nog voorzitter van de klachtencommissie van Woningcorporatie Weller te Heerlen.

In 2007 heeft hij de dagelijkse advocatenpraktijk verlaten en is - zoals dat heet - advocaat in ruste. Hij verricht wel nog advieswerk, met name op het gebied van vastgoed- en (civiel) bouwrecht. In die hoedanigheid adviseert hij onder andere SPEE advocaten.

LinkedIn-profiel van Wil