Week 33 - Opgepast: het verlenen van ontslag (op staande voet) kan een werkgever duur komen te staan!

 

Aan het verlenen van een ontslag op staande voet worden door de wet tamelijk zware eisen gesteld. Zo stelt de wet bijvoorbeeld een aantal vormvereisten aan een ontslag op staande voet: het ontslag moet onder andere onverwijld worden verleend, en de reden van het ontslag moet onverwijld aan de werknemer medegedeeld worden. Daarnaast moet het ontslag op staande voet ook gerechtvaardigd zijn.

Voldoet het ontslag op staande voet niet aan de eisen die de wet stelt, dan kan de rechter het ontslag van tafel vegen. Daarom is het belangrijk om er goed op te letten dat het ontslag aan alle wettelijke eisen voldoet! Raadpleeg daarom bij voorkeur ook altijd tijdig een arbeidsrechtadvocaat die u hierover kan adviseren en u kan helpen om “volgens de spelregels” het ontslag te verlenen.

Maar er is nóg een andere reden waarom zorgvuldigheid geboden is wanneer het gaat over een ontslag op staande voet, en wel de volgende. Als de rechter oordeelt dat een ontslag op staande voet ten onrechte verleend is, dan kan dat de werkgever duur komen te staan. De rechter kan namelijk ten laste van de werkgever aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Een en ander in lijn van het eerder deze zomer gewezen Hairstyling-arrest van de Hoge Raad, dat tot veel opschudding geleid heeft. In het arrest Hairstyling heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gevolgen van het ontslag mogen meewegen bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding, en dat daarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de situatie waarin geen onterecht ontslag (op staande voet) gegeven zou zijn.

Het Hairstyling-arrest van de Hoge Raad wordt inmiddels al toegepast door lagere rechters. Zo heeft bijvoorbeeld onlangs het gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een werkgever een zieke werknemer onterecht op staande voet had ontslagen. Volgens het gerechtshof had de werkgever moeten volstaan met het treffen van een loonstop, en was een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd. Om die reden werd aan de werknemer een billijke vergoeding toegekend. Bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding ging het gerechtshof ervan uit dat het dienstverband zonder het ontslag nog twee jaar geduurd zou hebben.

Het Hairstyling-arrest is ook al toegepast door de Amsterdamse kantonrechter, de Roermondse kantonrechter en een kantonrechter in Leeuwarden.

Zo oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat een ontslag op staande voet onder de gegeven omstandigheden een te zware sanctie was, omdat de werkgever met een loonsanctie had kunnen volstaan. De Amsterdamse kantonrechter kende de werknemer daarom een billijke vergoeding toe van € 25.000,- bruto.

De Roermondse kantonrechter oordeelde dat een ontslag op staande voet na een woede-uitbarsting op het werk onder de gegeven omstandigheden een te zware sanctie was, en kende de werknemer een billijke vergoeding toe. Bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding heeft de Roermondse kantonrechter onder andere rekening gehouden met het loon dat werknemer nog zou hebben ontvangen als het ontslag zou zijn vernietigd.

En ook in een andere zaak (een ontbindingsprocedure) kende de Roermondse kantonrechter een werknemer een billijke vergoeding toe, ditmaal van maar liefst bijna € 45.000,- bruto. Dit bovenop de transitievergoeding van ruim € 30.000,- bruto. Het ging in die zaak om een werkgever die volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld heeft door aan te sturen op het vertrek van werknemer, en bewust geen medewerking te verlenen aan voortzetting van het verbetertraject en re-integratie, waardoor het voor werknemer onmogelijk werd gemaakt om terug te keren op de werkvloer van werkgever.

Gelet hierop is het belangrijk om tijdig een arbeidsrechtadvocaat in de arm te nemen wanneer het aankomt op een ontslag (op staande voet). Een arbeidsrechtadvocaat kan u namelijk begeleiden bij het verlenen van het ontslag (op staande voet), zodat het ontslag ook bij toetsing door de rechter in stand blijft.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde wanneer u vragen heeft over ontslag op staande voet!