Rechtsgebieden

U kunt bij SPEE advocaten & mediation terecht voor vragen, advies en bijstand op de hierna te noemen (rechts)gebieden:

Arbeidsrecht:

 • Voor werkgevers en werknemers;
 • Opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst: arbeidsvoorwaarden, relatiebeding, concurrentiebeding, proeftijdbeding;
 • Opstellen en beoordelen personeelshandboek;
 • Rechtspositie statutair bestuurder;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden);
 • Ontslagprocedure (ontbinding) bij de kantonrechter;
 • Ontslagprocedure bij het UWV;
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding;
 • Begeleiding bij dossieropbouw disfunctionerende werknemer;
 • Hulp bij arbeidsconflict / (dreigend) ontslag;
 • Zieke werknemer, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Loonvorderingen van werknemer;
 • Arbeidsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid);
 • Beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid);
 • Reorganisaties, collectief ontslag, sociaal plan;
 • Cao-recht;
 • Uitzendovereenkomst en detachering;
 • Medezeggenschap en de ondernemingsraad;
 • Wet Normering Topinkomens (WNT);
 • Overeenkomst van opdracht (ZZP);
 • Mediation bij arbeidsconflict.

Ambtenarenrecht:

 • Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren;
 • Hulp bij (dreigend) ontslag;
 • Hulp bij (voorgenomen) oplegging van een disciplinaire straf;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden);
 • Zieke ambtenaar, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Arbeidsongevallen (werkgeversaansprakelijkheid);
 • Beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid).

Ondernemingsrecht:

 • Voor grote en kleine(re) ondernemingen;
 • BV en NV;
 • VOF, maatschap, CV, eenmanszaak;
 • Stichting en vereniging;
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomst, VOF-contract, maatschapscontract;
 • Oprichten of beëindigen joint venture;
 • Beëindiging VOF, maatschap, CV;
 • Geschillen tussen aandeelhouders;
 • Besluitvorming en vertegenwoordiging;
 • Belangenvermenging en tegenstrijdig belang;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Concernrecht;
 • Mediation bij geschillen aandeelhouders, vennoten c.a.

Personen- en familierecht:

 • Echtscheiding (zowel op tegenspraak als gemeenschappelijk verzoek);
 • Opstellen echtscheidingsconvenant;
 • Opstellen ouderschapsplan;
 • Verdeling van de gemeenschap van goederen;
 • Afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
 • Verdeling van het ouderdomspensioen;
 • Kinderalimentatie;
 • Partneralimentatie;
 • Verzorging van en omgang met de kinderen;
 • Voogdij en gezag;
 • Bewindvoering en mentorschap;
 • Mediation bij echtscheiding, alimentatie, geschillen ouderschapsplan.

Mediation/conflictbemiddeling:

 • Mediation en conflictbemiddeling, zowel voor ondernemers als particulieren;
 • Bij echtscheiding, geschillen over de kinderen, geschillen over alimentatie, geschillen tussen werknemers en werkgevers, teamconflicten, geschillen bij aan- en verkoop van paarden, geschillen over nalatenschappen, geschillen over burenkwesties, geschillen in huurzaken, geschillen tussen ondernemers, geschillen tussen aandeelhouders, geschillen tussen vennoten in een VOF, ontvlechting van maatschappen en vennootschappen onder firma, c.a.;
 • Geregistreerd bij en gecertificeerd door Mediation Federatie Nederland (MfN).

Verbintenissenrecht:

 • Verbintenissen uit overeenkomst: wanprestatie, ontbinding, nietigheid, vernietiging, dwaling, bedrog, schadevergoeding, denk aan aankoop non-conforme producten (bijvoorbeeld verborgen gebrek aan auto of woning), aankoop paard met verborgen gebrek (hippisch recht);
 • Verbintenissen uit onrechtmatige daad: schadevergoeding vorderen wegens onrechtmatig handelen.

(Internationaal) Contractenrecht:

 • Algemene voorwaarden;
 • Koopovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Licentieovereenkomst;
 • Overige overeenkomsten.

Intellectueel eigendomsrecht (IE):

- Rechten op intellectuele creaties, waaronder:

 • Auteursrecht (copyright): van toepassing op o.a. teksten, muziek, foto's (waaronder auteursrecht van fotografen), kunst, ontwerpen (onder meer van architecten), software;
 • Merkenrecht: woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, klankmerken.

- Opstellen en beoordelen licentieovereenkomsten over intellectuele eigendomsrechten;

- Voeren van procedures terzake inbreuk op IE-rechten.

Bouwrecht en vastgoedrecht:

 • Voor zowel bouwondernemingen en particuliere en zakelijke afnemers;
 • Aannemingsovereenkomst;
 • Overeenkomst tot koop en verkoop van onroerend goed;
 • Gebreken aan woningen en bedrijfsgebouwen;
 • Bouwkundige garanties en vrijwaringen;
 • Aansprakelijkheden in de bouw.

Huurrecht:

 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst bedrijfsruimte;
 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst woonruimte;
 • Gebreken aan het gehuurde;
 • Staat van oplevering bij einde van de huurovereenkomst;
 • Hulp bij huurders die niet betalen, waar nodig het voeren van een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst;
 • Geschillen met verhuurder.

Goederenrecht:

 • Eigendomsrecht;
 • Hypotheekrecht;
 • Pandrecht;
 • Vruchtgebruik;
 • Erfdienstbaarheid (waaronder recht van overpad);
 • Opstal;
 • Verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring;
 • Burengeschillen.

Financiering en zekerheden:

 • Overeenkomst van geldlening;
 • Pandrecht;
 • Bankgaranties;
 • Borgstelling;
 • Operational lease en financial lease;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Retentierecht;
 • Uitwinning van zekerheden (executie);
 • Concernfinanciering, 403-verklaring.

Aansprakelijkheden en schadevergoeding:

 • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, waaronder aansprakelijkheid bij ongevallen of onrechtmatige publicaties;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Werkgeversaansprakelijkheid.

Incasso's:

 • Sturen van ingebrekestelling aan wanbetalers;
 • Opstarten incassotraject bij de rechtbank;
 • Conservatoir beslag leggen.

Bestuursrecht/sociale zekerheidsrecht:

 • Vergunningen;
 • Bestuurlijke boetes;
 • Toekenning uitkeringen.