Week 3 - Schade als gevolg van (het uitblijven van) een loonsanctie. Wat te doen?

 

Een zieke werknemer heeft gedurende de eerste twee ziektejaren recht op loondoorbetaling. Daarnaast gelden er wettelijke re-integratieverplichtingen. Voldoet de werkgever niet of onvoldoende aan deze re-integratieverplichtingen, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod dat geldt tijdens ziekte, worden dan met maximaal één jaar verlengd.

 

Maar wat als het UWV de re-integratie-inspanningen van werkgever ten onrechte als onvoldoende beoordeeld en het UWV de werkgever ten onrechte een loonsanctie oplegt? Als de werkgever op basis van het onterechte loonsanctiebesluit loon heeft doorbetaald aan werknemer, dan lijdt werkgever schade.

 

Ook andersom kan voorkomen: dat overduidelijk is dat een werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, maar er toch een WIA-uitkering aan werknemer wordt toegekend en er dus ten onrechte geen loonsanctie aan werkgever wordt opgelegd. Als de WIA-uitkering lager is dan het loon dat de werkgever had moeten betalen wanneer er een loonsanctie zou zijn opgelegd, dan lijdt de werknemer schade.

 

In die gevallen zal werkgever, dan wel werknemer, tijdig gebruik moeten maken van de bezwaarmogelijkheid. In de praktijk gaat dit helaas regelmatig mis. Zo is voor werknemers bijvoorbeeld het besluit van het UWV om géén loonsanctie op te leggen niet altijd duidelijk kenbaar.

 

Als tijdens een tijdig gestarte bezwaar- of beroepprocedure blijkt dat het UWV ten onrechte (g)een loonsanctie heeft opgelegd en het besluit wordt herroepen of vernietigd, dan heeft het UWV in principe dus een onrechtmatige daad jegens werkgever of werknemer begaan. Dit betekent dat het UWV dan schadeplichtig is.

 

Welke schade komt dan voor vergoeding in aanmerking?

Bij werkgevers kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: onterecht betaald nettoloon, de afdracht van belasting en sociale verzekeringspremies, pensioenpremie, eventueel betaalde reiskosten en kosten voor de inschakeling van een arbodienst en/of re-integratiebureau etc.

 

En bij werknemers kan gedacht worden aan: ten onrechte niet betaald nettoloon, pensioenschade, niet betaald spaarloon en schade als gevolg van misgelopen indexering van loon en vakantietoeslag.

 

Als u van plan bent om bovenstaande schade op het UWV te verhalen, dan doet u er verstandig aan om juridische rechtsbijstand in te roepen. Een advocaat kan u helpen met het bewandelen van de juiste route, en voorkomt dat u in een aantal veelvoorkomende valkuilen stapt waarmee u uw recht op schadevergoeding mogelijkerwijs verspeelt. Schakel dus tijdig rechtsbijstand in!

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met SPEE advocaten op. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!