Vallen bedrijfsjuristen onder de Wwft?

 

Het was de afgelopen jaren nooit helemaal duidelijk of bedrijfsjuristen óók onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vielen, of niet. Noch door de wetgever, noch door de toezichthouder werd duidelijk gemaakt of dat het geval is. Daar komt echter verandering in.

 

Advocaten en notarissen vallen in elk geval onder de Wwft als zij bepaalde werkzaamheden verrichten. Hierbij kan gedacht worden aan onafhankelijke advisering over het aan- of verkopen van registergoederen, het oprichten van een vennootschap of rechtspersoon of het aan- of verkopen van aandelen of ondernemingen. Of dit voor bedrijfsjuristen (die ook deze advieswerkzaamheden verrichten) ook het geval is, bleef echter een vraagteken. 

 

Inmiddels heeft de wetgever expliciet aangegeven dat bedrijfsjuristen niet onder de reikwijdte van de Wwft vallen. In de memorie van toelichting bij de wijziging van de vierde antiwitwasrichtlijn staat namelijk het volgende:

 

"Bij dienstverlening via andere aan die (rechts)personen of vennootschappen gelieerde personen geldt eveneens dat zij die activiteiten zelfstandig en onafhankelijk dienen te verrichten. Personen die voor een cliënt zelf werkzaam zijn, zoals bedrijfsjuristen of bedrijfsfiscalisten, zijn niet onafhankelijk en vallen daardoor niet onder de reikwijdte van de Wwft."

 

Op grond hiervan kan dus definitief worden vastgesteld dat bedrijfsjuristen niet onder de Wwft vallen. Dat heeft zeker gevolgen: deze juristen hoeven dus geen cliëntenonderzoek te doen voorafgaand aan hun dienstverlening en hebben dus ook geen plicht om verdachte transacties te melden.

 

Heeft u vragen over de Wwft? Of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze ondernemingsrechtadvocaten. Wij zijn u graag van dienst.