Een ongeval tijdens het doen van privéboodschappen na sluitingstijd: is de werkgever tóch aansprakelijk?

 

Na sluitingstijd privéboodschappen doen in de winkel waar die dag ook gewerkt is. Waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering bij de meeste bedrijven. Stel nu een van de werknemers valt op dat moment, is de werkgever dan tóch aansprakelijk, ondanks dat dit niet tijdens de werkzaamheden is gebeurd? Over zo’n zaak heeft het hof Den Haag zich onlangs gebogen.

 

Wat is er gebeurd?

Een werkneemster van Aldi heeft letsel opgelopen toen zij na sluitingstijd privéboodschappen deed in de winkel. Op de dag van het ongeval was zij in dienst bij de Aldi als caissière. De dag erna heeft zij zich ziek gemeld en is zij bij de huisarts langs geweest. Zij was in tijdelijke dienst bij de Aldi en zij heeft niet meer gewerkt tot het einde van haar dienstverband (27 september 2010). De werkneemster heeft Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Aldi heeft die aansprakelijkheid afgewezen.

 

Vervolgens is de werkneemster naar de rechter gestapt. Zij heeft de kantonrechter verzocht om te bepalen dat Aldi aansprakelijk is voor de schade en nog te lijden schade ten gevolge van het ongeval. De kantonrechter heeft haar verzoeken afgewezen, omdat het ongeval niet heeft plaatsgevonden in de uitoefening van haar werkzaamheden en er evenmin sprake is van een schending van de zorgplicht, van een gebrekkige opstal of van een onrechtmatige daad. Volgens de kantonrechter is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Het oordeel van het hof

De werkneemster gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Aldi stelt dat werkneemster pas na sluitingstijd ten val is gekomen en na het doen van privéboodschappen. Daarbij kwam zij volgens Aldi ten val op de natte vloer waar zij 10 minuten van tevoren zelf had gedweild door een gevallen pot erwten/wortelen. Het hof is van oordeel dat zelfs als er van uit gegaan moet worden dat werkneemster ten val is gekomen ná sluitingstijd en ná het afrekenen van haar privéboodschappen dit verweer moet worden verworpen. Volgens het hof moet zowel het begrip ‘werkzaamheden’, als het begrip ‘werkplek’ ruim worden opgevat. Verder bepaalt artikel 3.2. van het Arbobesluit dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig (moeten) kunnen worden verlaten. Als er van wordt uitgegaan dat werkneemster na afloop van haar werkzaamheden en na sluitingstijd boodschappen heeft gedaan, dan heeft zij die boodschappen dus op haar werkplek gedaan en in ieder geval vóórdat zij het filiaal die dag heeft verlaten. Volgens het hof staan deze handelingen zo nauw in verband met het dienstverband van werkneemster bij Aldi en de uitoefening van de werkzaamheden op de werkplek, dat het ongeval van werkneemster een ongeval is in de uitoefening van haar werkzaamheden. Het staat vast dat werkneemster schade heeft geleden door het ongeval. Aldi is in beginsel voor die schade aansprakelijk tenzij Aldi aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De getuigenverklaringen over de toedracht van het ongeval wijken nogal van elkaar af. Op basis daarvan is de toedracht van het ongeval onvoldoende vast komen te staan. Aldi heeft na het ongeval een toedrachtonderzoek laten doen door haar verzekering. Ook uit het toedrachtonderzoek blijkt niet voldoende hoe de omstandigheden ter plaatse waren op het tijdstip van het ongeval. De conclusie is dan ook dat de toedracht van het ongeval onvoldoende is komen vast te staan.

 

Volgens artikel 3.11 van het Arbobesluit moeten vloeren van arbeidsplaatsen zo veel mogelijk vrij zijn van oneffenheden en moeten zij verder zoveel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn. Het is in deze niet gesteld of gebleken dat bij de inrichting van de winkel, op wat voor manier dan ook, rekening is gehouden met het vallen van boodschappen tijdens het inpakken. Daarnaast is het ook niet aannemelijk geworden dat de vloer van het filiaal specifieke kenmerken bevat die slip of valgevaar zo veel mogelijk beperken. Verder heeft Aldi ook geen schoenen verstrekt of eisen gesteld aan de schoenen die het personeel draagt om valgevaar op de vloer van het filiaal te beperken. Bovendien heeft Aldi geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) zoals voorgeschreven in artikel 5 lid 1 Arbowet overgelegd waaruit kan blijken welke veiligheids- en omgevingsrisico’s er zijn in het filiaal wat betreft valgevaar. Evenmin is er een plan van aanpak betreffende valgevaar. Ten slotte is ook niet gebleken dat op de plek van het ongeval een geel waarschuwingsbord is geplaatst na het dweilen van de vloer.

 

Volgens het hof heeft Aldi niet bewezen dat zij de voornoemde maatregelen of andere maatregelen ter voorkoming van dit soort ongevallen heeft genomen. De conclusie van het hof is dan ook dat Aldi niet voldaan heeft aan haar zorgplicht als werkgever. Aldi is volgens het hof dus aansprakelijk voor de schade die werkneemster door het ongeval heeft geleden en zal lijden.

 

Uit de uitspraak van het hof blijkt dus dat de zorgplicht van een werkgever heel ver kan gaan. Heeft u vragen over uw zorgplicht als werkgever? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.