Breaking news: slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd!

 

Werkgevers zijn na twee jaar ziekte verplicht een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen, aldus de Hoge Raad.

 

In een eerder stadium bent u al gewezen op de Wet compensatie transitievergoeding, op grond waarvan een werkgever van het UWV een compensatie ontvangt voor de transitievergoeding, die is betaald aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aan de Hoge Raad lag de vraag voor of deze compensatieregeling met zich meebrengt dat werkgevers verplicht zijn om een slapend dienstverband met een langdurige arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, met de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. 

 

Inmiddels heeft de Hoge Raad echter uitspraak gedaan en antwoord gegeven op de vraag over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. 

 

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet wordt ontslagen na twee jaar ziekte, maar thuis zit en geen loon meer krijgt omdat de loondoorbetalingsperiode is geëindigd. Werkgevers kiezen er soms voor om het dienstverband niet te beëindigen, zodat de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. 

 

In de zaak die aan de Hoge Raad voorlag heeft de werknemer van zijn werkgever een schadevergoeding geëist, omdat de werkgever niet bereid was om het slapend dienstverband te beëindigen en de werknemer daardoor de wettelijke transitievergoeding misliep. 

 

De Hoge Raad oordeelt dat ‘goed werkgeverschap’ met zich meebrengt dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument, dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. 

 

Werkgevers zijn dus vanaf nu verplicht om in te stemmen met een voorstel van de werknemer om het dienstverband te beëindigen, onder toekenning van een beëindigingsvergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die beëindigingsvergoeding niet hoger hoeft te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst zou zijn beëindigd op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen  beëindigen.

 

Op dit uitgangspunt formuleert de Hoge Raad wel een uitzondering. Als de werkgever namelijk gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie, dan hoeft hij niet in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer. 

 

De Wet compensatie transitievergoeding treedt in werking op 1 april 2020. Een aanspraak op compensatie is mogelijk voor dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 zijn geëindigd. 

 

De Hoge Raad oordeelt overigens niet, dat voor de hoogte van de aan de werknemer te betalen beëindigingsvergoeding wordt aangesloten bij het bedrag dat de werkgever maximaal krijgt gecompenseerd door het UWV. 

 

De Wet compensatie transitievergoeding bepaalt dat er niet méér compensatie wordt verstrekt, dan de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Daarnaast bedraagt de compensatie niet méér dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer. Dat komt neer op maximaal twee jaarsalarissen. Met deze laatste beperking houdt de Hoge Raad geen rekening. In het geval dat het totale bedrag aan brutoloon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid lager is dan de wettelijke transitievergoeding, wordt een werkgever dus niet volledig gecompenseerd door het UWV. 

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze (arbeidsrecht)advocaten. We zijn u graag van dienst!