Werkgever gebruikt USB-stick met privé-informatie van werkneemster voor onderbouwing ontslag op staande voet, mag dat?

 

 

Wat speelde er in deze zaak?

 

Werkneemster is op 1 januari 1998 bij werkgever in dienst getreden als Algemeen Administratief Medewerker. Werkneemster is op 7 juni 2018 door werkgever op staande voet ontslagen. De reden die hieraan ten grondslag lag, is dat werkneemster onder werktijd werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de verenigen waarvoor zij nevenactiviteiten verrichtte. Voorafgaand aan het ontslag op staande voet heeft werkgever een USB-stick van werkneemster gevonden met daarop privé-informatie van werkneemster. Partijen twisten over de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Werkgever verzoekt tevens om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Wat vindt de Kantonrechter?

 

De Kantonrechter is van oordeel dat de door werkgever aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegde redenen in het licht van de omstandigheden van het geval, waaronder het lange dienstverband van werkneemster en het ontbreken van enige schriftelijke waarschuwing, niet kwalificeren als redenen die elk afzonderlijk of gezamenlijk voldoende dringend zijn om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. De Kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet.

 

Billijke vergoeding/ernstig verwijtbaar handelen

 

De Kantonrechter oordeelt dat de gevolgen van het ontslag voor werkneemster groot zijn, in die zin dat werkneemster nog geen ander werk heeft. Bovendien is de Kantonrechter van mening dat het perspectief op ander werk gezien haar leeftijd en eenzijdige arbeidsverleden ongunstig is. De Kantonrechter gaat ervan uit dat werkneemster een periode van twee tot drie jaar na de uitspraak nodig zal hebben om elders in loondienst een inkomen te genereren dat gelijk is aan het loon dat zij bij werkgever verdient.

 

Rekening houdend met het inkomensverlies dat werkneemster tot deze tijd lijdt én in het licht van alle overige feiten en omstandigheden, waaronder het lange dienstverband en – vooral – privacy-schending door het gebruik van privé-materiaal en de overige aspecten van het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, oordeelt de Kantonrechter dat een bedrag ad € 25.000,-, een reële compensatie is voor het ernstig verwijtbaar gedrag van werkgever. Om die reden wordt een billijke vergoeding van € 25.000,- toegekend.

 

Conclusie

 

Het gebruiken van privé-gegevens/informatie van een werknemer, bij – bijvoorbeeld – een ontslag op staande voet, kan leiden tot ernstig verwijtbaar handelen van een werkgever en dus tot toekenning aan de werkneemster, ten laste van de werkgever, van een billijke vergoeding. Voor werkgevers is het daarom van belang, om altijd een goede afweging te maken, welke gegevens en informatie wél en welke gegevens en informatie niet kunnen worden gebruikt voor een ontslag (op staande voet).

 

Heeft u vragen over dit, of een ander onderwerp, of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!