Werknemer in lease-auto geflitst in Frankrijk in zuidelijke richting, reden voor ontslag!

 

Een werknemer is ontslagen, omdat hij in Frankrijk in zijn lease-auto is geflitst. Wat is er in deze zaak aan de hand?

Sinds 1 november 2012 werkt de werknemer als Manager Customer Service.

Werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat werknemer zich op meerdere vlakken niet gedraagt zoals van een goed werknemer mag worden verwacht. Werkgever verwijt werknemer 1) te frauderen met de lease-auto, 2) het inplannen van valse afspraken zodat hij geen vrij hoeft te nemen voor privé aangelegenheden en 3) het (plan tot het) verrichten van werkzaamheden voor eigen rekening bij klanten van Werkgever.

Werknemer voert hier verweer tegen.

De kantonrechter oordeelt in dat kader als volgt.

Allereerst maakt de kantonrechter korte metten met de laatste twee verwijten van werkgever.

Wat betreft het verwijt dat werknemer onder werktijd voor eigen rekening bij klanten van werkgever werkzaamheden zou verrichten, baseert werkgever zich op een verklaring van een collega van de werknemer. Het verbaast de kantonrechter dat werkgever, kennelijk zonder enig eigen onderzoek, op de verklaring van die collega is afgegaan. Volgens de kantonrechter betreft het niet alleen een bijzonder ernstig verwijt, maar klinkt het bovendien niet bijster geloofwaardig. Volgens de kantonrechter is het niet goed voorstelbaar dat werknemer onder werktijd werkzaamheden voor eigen rekening zou gaan verrichten bij een klant van zijn werkgever, en dat dit dan niet binnen de kortste keren bekend zou zijn bij werkgever. Dat lijkt op “arbeidsrechtelijke zelfmoord” en er is geen enkele reden om aan te nemen dat werknemer daar op uit was, aldus oordeelt de kantonrechter.

Wat betreft het verwijt ter zake het inplannen van valse afspraken zodat werknemer geen vrij hoeft te nemen voor privé aangelegenheden, baseert werkgever zich op de agenda van werknemer. Werknemer plande wekelijks in de agenda een studiedag in. Die dag verscheen hij niet op het werk. Dit terwijl werknemer maar één dag in de maand naar school hoefde. Volgens werkgever is met werknemer afgesproken dat scholing gevolgd mag worden gedurende kantooruren, maar dat overige werkzaamheden met betrekking tot de studie “voor zoveel als mogelijk” buiten de normale werktijden uitgevoerd moeten worden. Werknemer ziet dit anders. Volgens werknemer mocht hij één dag per week reserveren voor zijn studie, zodat hij allerlei opdrachten van school kon uitvoeren. Bovendien was hij gedurende die dag gewoon voor zijn werk bereikbaar en verrichtte hij zo nodig ook werkzaamheden.

De kantonrechter oordeelt dat de afspraak “voor zoveel als mogelijk buiten de normale werktijden” onduidelijkheid laat bestaan. De mogelijkheid om te studeren binnen werktijd is hierdoor namelijk niet verboden. Die onduidelijkheid komt voor rekening van werkgever.

Kortom, bovenstaande verwijten leveren géén reden voor ontslag op.

Maar het eerste verwijt, dat werknemer zou frauderen met de leaseauto, levert in de ogen van de kantonrechter wél reden voor ontslag op. In dat kader is van belang dat partijen met elkaar hadden afgesproken dat het werknemer niet toegestaan was de leaseauto voor privédoeleinden te gebruiken. Werkgever stelt dat werknemer dat toch heeft gedaan. Dit zou blijken uit het feit dat werknemer op een zaterdagmiddag in augustus in Frankrijk zou zijn geflitst, precies in de week dat ook zijn vakantie zou beginnen. Werknemer voert hiertegen als verweer dat hij die dag aan het werk was bij een klant in Frankrijk en dat hij - op moment dat hij geflitst werd - onderweg was naar huis. De naam van die klant kan werknemer zich echter niet meer herinneren. Aansluitend had werknemer inderdaad vakantie, maar hij zou met het vliegtuig naar Turkije zijn geweest en dus geen gebruik gemaakt hebben van de auto.

Volgens de kantonrechter blijkt uit de boete dat de snelheidsovertreding waarvoor werknemer is geflitst, gepleegd is op het traject Nancy – Beaune. Bestudering van de landkaart, voor zover nog nodig, wijst uit dat dit een traject in zuidelijke richting is, aldus de kantonrechter. De conclusie die de kantonrechter daaruit trekt, is dat werknemer die dag niet met zijn bedrijfsauto op weg was naar huis. Mede in het licht van het feit dat werknemer vanaf die zaterdag één week vakantie had, komt de kantonrechter tot de conclusie dat werknemer op dat moment privégebruik maakte van de bedrijfsauto, terwijl dat uitdrukkelijk niet was toegestaan. De kantonrechter is het met werkgever eens dat dit gekwalificeerd dient te worden als verwijtbaar handelen van de werknemer. Zeker omdat werknemer een functie bekleedt, die vergt dat hij volledig is te vertrouwen. Hij verricht namelijk een functie waarin hem een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid toekomt. Van die vrijheid heeft werknemer misbruik gemaakt.

Wel moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen. Want hoewel het handelen van werknemer voldoende verwijtbaar is om te leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is de kantonrechter van oordeel dat het handelen van werknemer nou ook niet zodanig ernstig verwijtbaar is dat er geen recht meer bestaat op de transitievergoeding.

Uit deze uitspraak van de kantonrechter blijkt dat het in strijd met de gemaakte afspraken privé gebruiken van de lease auto een werknemer zijn baan kan kosten. Met de vakantieperiode voor de deur is het wellicht een geruststelling dat een werknemer niet zomaar met de leaseauto op vakantie mag gaan, als duidelijk afgesproken is dat de leaseauto niet privé mag worden gebruikt.

Verder blijkt uit deze uitspraak maar weer hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken met werknemers te maken, in dit geval over het volgen van studie. Onduidelijk vastgelegde afspraken worden namelijk al snel in het nadeel van werkgever uitgelegd.

Ook blijkt maar weer dat je als werkgever niet zomaar op een verklaring van een collega-werknemer mag afgaan, maar dat je dan ook zelf nog zorgvuldig onderzoek naar een incident dient te verrichten. Vergeet daarbij ook niet hoe belangrijk het is om hoor en wederhoor toe te passen!

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.