Wet voor betere informatie-uitwisseling tussen financiële toezichthouders is aangenomen

 

Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2019 aangenomen. Deze wet moet de informatie-uitwisseling tussen financiële toezichthouders verder verbeteren.

 

Het huidige toezicht

Op het moment zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) van kracht. Deze twee wetten hangen nauw samen. Het doel van de Wta is om de publieke functie van de accountantsverklaring te waarborgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt daar toezicht op. Het doel van de Wwft is het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. Op basis van deze wet zijn het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) allebei verantwoordelijk voor het toezicht, maar voor verschillende instellingen. Zo houdt het BFT toezicht op notarissen, belastingadviseurs, externe registeraccountants en externe accountants-administratieconsulenten. De AFM houdt toezicht op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en op financiële dienstverleners die bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten en instellingen voor collectieve belegging in effecten.

 

Opheffen geheimhouding

Op grond van de geheimhoudingsbepaling in de Wwft mag het BFT geen informatie delen met de AFM. Relevante informatie kan op die manier niet gedeeld worden, waardoor effectief toezicht op accountantsorganisaties bemoeilijkt wordt. Minister Hoekstra van Financiën wil het BFT om die reden de bevoegdheid geven om ‘toezichtvertrouwelijke informatie aan de AFM te verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak’.

 

Wet op het accountantsberoep

Niet alleen de hiervoor genoemde wijzigingen zullen doorgevoerd worden, ook de Wet op het accountantsberoep (Wab) zal gewijzigd worden. Zo krijgt de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) in het wetsvoorstel meer taken en bevoegdheden. Zo zal de NBA de wettelijke taak krijgen om verklaringen van vakbekwaamheid af te geven, dat doet nu de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA).

 

De wet wordt dus aangepast zodat de financiële toezichthouders in de toekomst beter kunnen samenwerken en hier niet in worden belet door bijvoorbeeld het geheimhoudingsbeding. Zo moet de samenwerking efficiënter worden. 

 

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.