Wist u dit al over het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts?

 

Sinds de gewijzigde arbeidsomstandighedenwetgeving heeft een zieke werknemer het recht om – op kosten van werkgever - een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen, wanneer hij het niet eens is met het oordeel van zijn bedrijfsarts of hieraan twijfelt. De raadpleging van deze ‘andere bedrijfsarts’ resulteert dan in een advies van deze tweede bedrijfsarts.

 

Deze andere, tweede bedrijfsarts betreft een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is.

 

De second opinion vindt alleen plaats op verzoek van de werknemer. Het past echter bij de professionaliteit van de bedrijfsarts om de werknemer zo nodig te wijzen op de mogelijkheid om een verzoek om een second opinion te doen.

 

Alleen bij hoge uitzondering kan zo’n second opinion worden geweigerd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er door de werknemer oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt.

 

De vraag is: wie ‘kiest’ die andere bedrijfsarts?

 

In principe bepaalt het basiscontract, dat de werkgever met de bedrijfsarts overeengekomen is, wie deze ‘andere bedrijfsarts’ is.

 

Het is aan de werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst om te bepalen op welke wijze de (voor)selectie wordt gemaakt voor de in het basiscontract op te nemen bedrijfsarts(en) of arbodienst(en), die de second opinion kunnen uitvoeren. Daarbij geldt dat de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht hebben op de inhoud van de overeenkomst en daardoor kunnen interveniëren. Het is mogelijk om in de overeenkomst een enkele bedrijfsarts/arbodienst op te nemen, maar het is ook denkbaar dat er in het basiscontract meerdere bedrijfsartsen/arbodiensten worden opgenomen.

 

Bevat het basiscontract meerdere arbodiensten of bedrijfsartsen dan heeft de werknemer het recht om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen.

 

Maar de werknemer kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om zelf een bedrijfsarts of arbodienst voor te dragen die de second opinion zal uitvoeren, die níet in het basiscontract is opgenomen.

 

De werkgever kan met een door de werknemer aangedragen bedrijfsarts of arbodienst instemmen, maar is daartoe niet verplicht. Alleen in het geval de werkgever instemt met de door de werknemer voorgestelde bedrijfsarts of arbodienst zal de wettelijke regeling voor de second opinion gelden. Alleen in dat geval komen dan ook de kosten voor rekening van werkgever. Oftewel: stemt de werkgever niet toe, dan blijft het de werknemer vrij staan om een niet in de overeenkomst opgenomen bedrijfsarts of arbodienst te raadplegen. Maar zonder instemming van de werkgever komen de kosten daarvan dan wel voor rekening van de werknemer.

 

Wanneer de werknemer een second opinion laat uitvoeren door een bedrijfsarts die niet in de overeenkomst is opgenomen of waarmee de werkgever niet heeft ingestemd, dan kan de eerste bedrijfsarts op basis van zijn professionaliteit een dergelijke second opinion toch betrekken bij de eigen oordeelsvorming. Maar hij is hiertoe niet verplicht. Sterker nog, in principe is de eerste bedrijfsarts dan zelfs niet verplicht informatie over de omstandigheden in het bedrijf aan die andere bedrijfsarts te verstrekken. De eerste bedrijfsarts kan dat alleen doen met instemming van de werkgever.

 

Stel dat de werkgever niet instemt met de door de werknemer zelf gekozen bedrijfsarts, maar werknemer niet zelf voor de kosten wenst op te draaien, dan kan werknemer een klacht indienen en op die manier proberen te bereiken dat er een andere bedrijfsarts wordt ingeschakeld.

 

De klachtenprocedure is een (nieuw) verplicht onderdeel van het basiscontract. Iedere bedrijfsarts is verplicht om over zo’n klachtenprocedure te beschikken.

Deze (verplichte) klachtenprocedure laat overigens onverlet dat werknemers zich ook rechtstreeks kunnen wenden tot het medisch tuchtcollege of eventueel een schadevergoeding kunnen eisen in een civiele procedure.

 

Wat gebeurt er wanneer werkgever en werknemer het wel eens zijn over de aan te wijzen bedrijfsarts?

 

Zoals gezegd, resulteert de raadpleging van de tweede bedrijfsarts dan in een advies van deze tweede bedrijfsarts.

 

Wanneer de werknemer uitdrukkelijke toestemming geeft voor het ter beschikking stellen van het advies van de tweede bedrijfsarts aan de eerste bedrijfsarts dan neemt de eerste bedrijfsarts binnen een redelijke termijn kennis van dat advies. Vervolgens maakt hij binnen een redelijke termijn aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies overneemt, en zo ja, in hoeverre. Let wel: de second opinion heeft geen opschortende werking ten opzichte van de afspraken tussen werkgever en werknemer die in het kader van het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies zijn gemaakt.

 

Wanneer na de uitvoering van de second opinion verdere (verzuim)begeleiding van de werknemer nodig is, dan wordt deze hervat door de eerste bedrijfsarts. Wanneer de werknemer van mening is dat de eerste bedrijfsarts onvoldoende rekening heeft gehouden met het advies van de geraadpleegde andere bedrijfsarts en daardoor verdere begeleiding door de eerste bedrijfsarts onwenselijk acht, geeft hij dit aan de eerste bedrijfsarts te kennen. De eerste bedrijfsarts kan dan overwegen om, met inachtneming van de resultaten van de geraadpleegde andere bedrijfsarts, de begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te dragen. Dit kan de bedrijfsarts zijn die de second opinion heeft uitgevoerd, maar dat is niet noodzakelijk.

 

Het is voor werkgevers belangrijk om zich goed van alle verplichtingen bewust te zijn, en ervoor te zorgen dat deze goed in het basiscontract vastgelegd zijn en daaraan ook uitvoering wordt gegeven. Want anders kan de Inspectie SZW dit als een overtreding kwalificeren, ter zake waarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

 

Bent u als werkgever er zeker van dat uw basiscontract aan alle wettelijke bepaling voldoet? Niet? Laat dan uw basiscontract screenen door een arbeidsrechtadvocaat.

 

Wilt u als werknemer weten wat uw rechten zijn, en welke mogelijkheden u tot uw beschikking hebt in het kader van de in de wet geregelde second opinion bij de bedrijfsarts? Neem gerust contract met ons op.

 

Heeft u vragen? Of heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.